Sökning: "fritidsläsning"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade ordet fritidsläsning.

 1. 1. ”Jag brukar läsa undertexter om jag inte hör vad de säger” : En studie om barns läsvanor på fritiden i det digitaliserade samhället

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och ämnesdidaktik

  Författare :Therese Kreku; [2022]
  Nyckelord :Reading habits; reading comprehension; language development; digitalisation; social media; video games; young learners; Läsvanor; läsutveckling; språkutveckling; digitalisering; sociala medier; dataspel; yngre elever;

  Sammanfattning : Den här studiens syfte är att undersöka yngre barns fritidsläsning med målet att generera kunskap kring vilken kontakt yngre generationer har med skriftspråket idag. Tesen som denna studie utgår ifrån är att skolan behöver ökade insikter i elevers läsvanor eftersom det finns oroväckande trender som visar på att barn generellt läser allt mindre på grund av digitaliseringen. LÄS MER

 2. 2. ”Man blir ju liksom allmänt smartare” : Upplevelser och förväntningar mellan elever, vårdnadshavare och skola kring 15-åringars läsning av skönlitteratur

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Sara Jonasson; [2022]
  Nyckelord :parent as teacher; adolescent reader; parent support; skönlitteratur; läsintresse; läsmotivation; fritidsläsning; läsning i skolan; läsande förebilder; proximala utvecklingszonen;

  Sammanfattning : I följande studie undersöks upplevelser och förväntningar mellan skola och hem gällande 15-åringars skönlitterära läsning. Med en sociokulturell ansats och utvecklingspsykologiska perspektiv studeras hur en grupp elever, lärare och vårdnadshavare upplever 15-åringars skönlitterära läsning, samt vilka förväntningar de uttrycker gentemot varandra i relation till den skönlitterära läsningen. LÄS MER

 3. 3. Populärlitteraturen i svenskundervisningen : Att ta vara på elevers fritidsläsning av skönlitteratur i gymnasieskolans litteraturundervisning

  M1-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Frida Svensson; [2022]
  Nyckelord :populärlitteratur; läsvanor; fritidsläsning; svenskundervisning; litteraturundervisning;

  Sammanfattning : Syftet med den här undersökningen har varit att ta reda på vad för typ av böcker ungdomar väljer att läsa på sin fritid, och varför, för att sedan använda detta resultat i en diskussion kring hur lärare kan ta tillvara elevers fritidsläsning för att öka läsmotivationen. En hypotes som föregick studien var att ungdomar främst läser populärlitterära böcker, vilket också visade sig stämma i min undersökning. LÄS MER

 4. 4. Inte bara en bok : Om engagerande litteraturundervisning i gymnasiet

  Magister-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Magnus Svensson; [2022]
  Nyckelord :litteraturundervisning; litteraturdidaktik; svenskämnesdidaktik; elevintresse;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande arbete var att undersöka hur gymnasieungdomar som uppskattar skolans litteraturundervisning beskriver engagerande litteraturundervisning för att utifrån deras beskrivningar diskutera hur en litteraturundervisning som är engagerande kan organiseras. För att uppfylla detta syfte genomfördes en småskalig intervjustudie med sju gymnasieelever. LÄS MER

 5. 5. ”En vilja att läsa” : En studie om läsintresse, läsattityd och läsmotivation hos en elevgrupp med svenska som andraspråk på högstadiet.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Andrea Grapengiesser; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Med hjälp av Christina Clark och Kate Rumbold, Linda B. Gambrell och Joanna Giota, diskuteras skillnaden mellan elevers fritidsläsning och skolläsning, med fokus på läsintresse, läsattityd och läsmotivation hos en grupp elever med svenska som andraspråk på högstadiet. LÄS MER