Sökning: "fritidsledare"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade ordet fritidsledare.

 1. 1. Dialogbaserad gestaltning : ett konceptuellt gestaltningsförslag för utemiljön vid Café Genomfarten och Värmestugan Grottan i Uppsala

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Linnea Tillenius; [2020]
  Nyckelord :fritidsgård; medborgardialog; medskapande; deltagande; dialogprocess; processledare;

  Sammanfattning : Landskapsarkitekter kan med hjälp av inkluderande dialogprocesser bidra till att lyfta de underrepresenterades åsikter inom samhällsplanering. Detta examensarbete ämnar till att visa exempel på hur ungdomar och unga vuxna kan involveras i dialogbaserade planeringsprocesser för att bidra till en mer ändamålsenlig gestaltning av sådana utemiljöer som berör dem till vardags. LÄS MER

 2. 2. Vi bygger en framtid : En studie av fritidsledares uppfattningar om det brottsförebyggande arbetet inom fritidsgårdars verksamhet

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Ika Tillenius; [2020]
  Nyckelord :Fritidsgård; fritidsledare; brottsförebyggande verksamhet; ramfaktorteori;

  Sammanfattning : Brottslighet bland ungdomar är ett ökande problem i dagens samhälle. Landets fritidsgårdar är en betydelsefull plats att vara på för många utav Sveriges utsatta ungdomar. Detta medför en utmaning för personalen inom verksamheten, som i sitt arbete antas kunna hantera den problematik som kan uppstå i och med detta. LÄS MER

 3. 3. Ensamhet bland ungdomar : En kvalitativ studie om professionellas syn på ensamhet bland ungdomar och deras förebyggande arbete

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Lina Kabboush; Woroud Gerges Oraham; [2020]
  Nyckelord :loneliness; teenagers; social services; community centres; association; collaboration; capital; class; thematic analysis; ensamhet; ungdomar; socialtjänsten; öppna verksamheter; föreningar; samverkan; kapital; klass; tematisk analys;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur ensamhet bland ungdomar beskrivs utifrån professionellas tankar och erfarenheter i arbetet med ungdomar. Vidare var avsikten att undersöka vilka faktorer som bidrar till ungdomars ensamhet utifrån professionellas syn samt vilka arbetssätt och strategier som används för att förebygga ensamhet bland ungdomar i Jönköpings län. LÄS MER

 4. 4. Youth workers experiences of how adolescence in the suburbs can be included in society

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Anna Abou Abboud; [2020]
  Nyckelord :youth worker; youth; segregation; risk factor; protection factor; suburb; Fritidsledare; exkludering; utanförskap; förorten; ungdomar; inkludering; diskriminering; skyddsfaktor; riskfaktor;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to increase knowledge about leisure leaders' experiences of and opportunities to counteract exclusion and crime among young people in socially disadvantaged suburban areas, and what risk and protection factors they perceive to be important for exclusion and crime. The study is of a qualitative method based on hermeneutic theory of science. LÄS MER

 5. 5. Den komplexa fritidsledaren : En konflikt mellan yrkesrollen och orosanmälningar

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Lisa Nyberg; [2019]
  Nyckelord :Fritidsledare; yrkesidentitet; orosanmälningar; tolkningsrepertoar; diskurspsykologi; fritidsgård; socialtjänsten; barn- och ungdomsvetenskap;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att synliggöra hur fritidsledarna ser på orosanmälningar genom att undersöka hur de konstruerar fritidsledaryrket och sin möjlighet att agera vid oro för en ungdom på fritidsgården. Nio fritidsledare intervjuades enskilt och materialet analyserades ur ett diskurspsykologiskt perspektiv. LÄS MER