Sökning: "fritidspedagog"

Visar resultat 1 - 5 av 212 uppsatser innehållade ordet fritidspedagog.

 1. 1. Pedagogers syn på lek som ett verktyg för social utveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Emma Tonning; Sarah Liersch; [2019]
  Nyckelord :Fritidshem; Fritidspedagog; Lek; Närmaste utvecklingszonen; Pedagogens roll; Skola; Vygotskij;

  Sammanfattning : Den forskning som hittills bedrivits gällande fritidshemmet har ofta fokuserat på fritidslärarens profession. I och med införandet av kapitel 4 i läroplanen har behovet av forskning kring pedagogernas syn på sin egen roll ökat (Falkner & Ludvigsson, 2016). LÄS MER

 2. 2. Fritidslärares resonemang kring motivation i fritidshemmet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sarah Elbaba; Linda Värmenhed; [2019]
  Nyckelord :motivation; fritidslärare; fritidshem; fritidspedagog;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur fritidslärare resonerar kring motivation i fritidshemmet utifrån ett pedagogperspektiv. Vi vill belysa hur fritidslärare resonerar kring begreppet motivation och sitt arbete med att motivera elever att delta i aktiviteter i fritidshemmet. LÄS MER

 3. 3. Fritidshemmets digitalisering : Lärare i fritidshem och fritidspedagogers uppfattningar kring möjligheter och utmaningar gällande digitaliseringen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Pedagogik

  Författare :Mikael Fisk; [2019]
  Nyckelord :After-school centre; After-School teacher; Challenges; Digitalization; ICT; Teacher perspective; Pedagogy; Perceptions; Possibilities; Digitalisering; Fritidshem; Fritidspedagog; IKT; Lärare i fritidshem; Lärarperspektiv; Möjligheter; Pedagogik; Uppfattningar; Utmaningar;

  Sammanfattning : I juli 2018 började den nya reviderade läroplanen med utökat fokus och nya krav på digitala kompetenser och digital utveckling för bland annat grundskolan och fritidshemmet gälla. Innan dess hade inte digitaliseringen varit lika definierad som uppdrag i läroplanen. LÄS MER

 4. 4. Vad jobbar du som idag? : En kvalitativ studie om skapandet av yrkesidentitet och organisationen utav grundlärare med inriktning mot fritidshem.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Robin Karlsson; Sofie Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Fritidslärare; grundlärare med inriktning mot fritidshem med ett praktiskt estetiskt ämne; fritidshem; yrkesidentitet; professionsidentitet; ledarskap; fritidspedagog; fritidshemslärare; dubbla uppdraget.;

  Sammanfattning : I detta examensarbete forskar vi kring hur fritidslärare utformar sin yrkesidentitet utifrån de ramfaktorer som finns i skolans organisation. Tidigare forskning och våra egna erfarenheter visar ett yrke som ser väldigt olika ut från skola till skola i både arbetsuppgifter och utformning. LÄS MER

 5. 5. Utomhuspedagogik : En studie om fritidslärares uppfattningar om hur utomhuspedagogik främjar elevers lärande och utveckling i fritidshem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Sofia Billner; Erik Hansson; [2019]
  Nyckelord :utomhus; fritids; fritidspedagog; möjligheter; hinder; betydelse; användning;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ studie där syftet är att öka kunskapen om fritidslärares uppfattningar om hur utomhuspedagogik främjar elevers lärande och utveckling i fritidshem. För att undersöka detta har semistrukturerade intervjuer genomförts med åtta utbildade fritidslärare. LÄS MER