Sökning: "fritidspedagog"

Visar resultat 1 - 5 av 225 uppsatser innehållade ordet fritidspedagog.

 1. 1. Utomhusundervisning -En kvalitativ studie om hur fritidspedagogers utevistelse kan komplettera den ordinarie undervisningen

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Joel Barman; [2020-02-25]
  Nyckelord :Outdoor education; utomhusundervisning; utomhuspedagogik; kompletterande undervisning; att undervisa i naturen; fritidspedagog; fritidspedagogers intentioner med sin undervisning;

  Sammanfattning : Min erfarenhet är att lärare ofta ser på utomhusundervisning som en oplanerad fritidsaktivitet snarare än ett planerat lärtillfälle. Och inte sällan är det fritidspedagogerna som får i uppgift att ta med eleverna ut i skogen. LÄS MER

 2. 2. Grundskolans förändringar : Skolaktörers uppfattningar av grundskolan och dess förändringar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Albertina Backlund; Ramija Muric; [2020]
  Nyckelord :Fritidshem; förskoleklass; ​ ​förändringar; grundskolan; skolaktörer; uppfattningar;

  Sammanfattning : Denna studies syfte var att ta reda på skolaktörernas uppfattningar kring grundskolans förändringar. Förändringarna som de vetenskapliga artiklarna samt avhandlingarna nämner är att skolaktörerna tidigare uppfattade det som att läroplanen bland annat hade bidragit till att skolaktörernas arbetsuppgifter hade förändrats. LÄS MER

 3. 3. Fritidslärarens yrkesroll och strävan mot en ömsesidig samverkan : En kvalitativ studie ur fritidslärarens perspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Petter Hult; Arvid Bergstrand; [2020]
  Nyckelord :Fritidslärare; Fritidspedagog; Samverkan; Roll;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka hur fritidslärare ser på sin didaktiska roll i klassrummet och hur fritidslärare resonerar kring samverkan med lärare i den didaktiska processen. I undersökningen presenteras två frågeställningar. LÄS MER

 4. 4. ”Det står i Sverige rikes lag” – Fritidspedagogers upplevelser av hot och våld i yrkesutövningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Amanda Johnsson; [2020]
  Nyckelord :Hot; Våld; Fritidspedagog; Preventivt arbete; Yrkesutövning;

  Sammanfattning : Sammanfattning:Hot och våld riktat mot lärare är ett förekommande fenomen ute i verksamheterna och enligtStatistiska Centralbyrån (2018) är detta något som ökar allt mer inom utbildningssektorn.Examensarbete syfte var att studera huruvida hot och våld påverkar fritidspedagoger i derasyrkesutövning, hur man arbetar förebyggande mot hot och våld och skolledningens närincidenter inträffat. LÄS MER

 5. 5. Fritidshem och skola - ett träningsläger i konflikthantering : En mixad studie om utbildning i konflikthantering, delaktighet, ledning och konflikthanteringsmodeller

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Stafen Mattias Englin; Jonas Lövström; [2020]
  Nyckelord :Konflikthantering; konflikthanteringsmodell; fritidshem; grundskola; delaktighet; teorin om dubbla angelägenheter;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka skolpersonals syn på hur utbildning i konflikthantering påverkar elevers och fritidshemspersonals delaktighet i konflikthanteringsarbetet. Vi vill även undersöka skolpersonals uppfattning om effekterna av de olika konflikthanteringsmodeller och/eller rutiner som man använder sig av vid konflikthantering. LÄS MER