Sökning: "fritidspedagog"

Visar resultat 1 - 5 av 221 uppsatser innehållade ordet fritidspedagog.

 1. 1. Utomhusundervisning -En kvalitativ studie om hur fritidspedagogers utevistelse kan komplettera den ordinarie undervisningen

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Joel Barman; [2020-02-25]
  Nyckelord :Outdoor education; utomhusundervisning; utomhuspedagogik; kompletterande undervisning; att undervisa i naturen; fritidspedagog; fritidspedagogers intentioner med sin undervisning;

  Sammanfattning : Min erfarenhet är att lärare ofta ser på utomhusundervisning som en oplanerad fritidsaktivitet snarare än ett planerat lärtillfälle. Och inte sällan är det fritidspedagogerna som får i uppgift att ta med eleverna ut i skogen. LÄS MER

 2. 2. Lärare och fritidspedagogers uppfattningar om Tydliggörande pedagogik

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Frida Nordkvist; Elise Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Specialpedagogik; Struktur; TEACCH; Tydliggörande pedagogik; Visuellt stöd;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Nilsson, Elise & Nordkvist, Frida (2020). Lärare och fritidspedagogers uppfattningar om Tydliggörande pedagogik. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 3. 3. Fritidshem och skola - ett träningsläger i konflikthantering : En mixad studie om utbildning i konflikthantering, delaktighet, ledning och konflikthanteringsmodeller

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Stafen Mattias Englin; Jonas Lövström; [2020]
  Nyckelord :Konflikthantering; konflikthanteringsmodell; fritidshem; grundskola; delaktighet; teorin om dubbla angelägenheter;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka skolpersonals syn på hur utbildning i konflikthantering påverkar elevers och fritidshemspersonals delaktighet i konflikthanteringsarbetet. Vi vill även undersöka skolpersonals uppfattning om effekterna av de olika konflikthanteringsmodeller och/eller rutiner som man använder sig av vid konflikthantering. LÄS MER

 4. 4. Fritidspedagogernas förväntningar på yrkesrollen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Bashkim Demiri; Aladin Djurdjevic; [2020]
  Nyckelord :Fritidspedagog; Profession; Yrkesroll; Uppdrag; Yrkesidentitet; Fritidshem;

  Sammanfattning : Abstract Detta examensarbete handlar om fritidspedagogernas upplevelser och förväntningar på det egna yrket och hur de förhåller sig till de olika förväntningar som riktas mot deras yrke, och om dessa förväntningar har motsvarats när de väl började arbeta, samt om hur de ser på framtiden gällande yrket som fritidspedagog. Vi ville i likhet med andra tidigare studier men även utifrån våra egna upplevda erfarenheter, ta reda på varför fritidspedagoger upplever svårigheter med att tolka sina arbetsuppgifter under skoltid, men även varför detta fenomen hindrar dem från att hävda sin profession. LÄS MER

 5. 5. ”Det står i Sverige rikes lag” – Fritidspedagogers upplevelser av hot och våld i yrkesutövningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Amanda Johnsson; [2020]
  Nyckelord :Hot; Våld; Fritidspedagog; Preventivt arbete; Yrkesutövning;

  Sammanfattning : Sammanfattning: Hot och våld riktat mot lärare är ett förekommande fenomen ute i verksamheterna och enligt Statistiska Centralbyrån (2018) är detta något som ökar allt mer inom utbildningssektorn. Examensarbete syfte var att studera huruvida hot och våld påverkar fritidspedagoger i deras yrkesutövning, hur man arbetar förebyggande mot hot och våld och skolledningens när incidenter inträffat. LÄS MER