Sökning: "fritidspedagoger"

Visar resultat 1 - 5 av 417 uppsatser innehållade ordet fritidspedagoger.

 1. 1. Lärarens roll för framåtsyftande lärmiljöer : En intervjustudie om lärarens roll för framåtsyftande lärmiljöer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Johanna Gårdsäter; Keitty Nizigiyimana; [2022]
  Nyckelord :Elever; fritidshem; fritidspedagogik; lärmiljö; samverkan;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att undersöka hur lärmiljöer i fritidshemmet struktureras, utifrån fritidshemslärarnas/fritidshemspersonalens erfarenheter och samverkan med klasslärare för framåtsyftande fysiska lärmiljöer. Denna undersökning söker svar på följande frågeställningar; vilken inverkan fritidshemslärarna har på lärmiljöerna och på vilket sätt kan eleverna förbättra samt trivas på fritidshemmet? Studien är teoretiskt förankrad i det sociokulturella perspektivet och pragmatismen. LÄS MER

 2. 2. Socialt lärade för elever i behov av särskilt stöd på fritidshemmet : En kvalitativ studie av fritidshemspersonalens syn på arbetet med socialt lärande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Jakob Bergman; Rasmus Johansson; [2022]
  Nyckelord :Elever i behov av särskilt stöd; Elever med behov av särskilt stöd; Fritidshem; Katergoriskt perspektiv; Relationellt perspektiv; Socialt lärande; Socialt samspel;

  Sammanfattning : Syftet med vårt examensarbete var att undersöka hur fritidshemslärare och fritidspedagoger uppfattar och resonerar kring sitt arbete med socialt lärande för de elever som anses vara i behov av särskilt stöd. Arbetets syfte och frågeställningar har sin grund i att vi upplevde att forskningsfältet inom detta område för fritidshemmet var begränsat. LÄS MER

 3. 3. Dramapedagogikens roll i svenska klassrum : En intervjustudie om lärares och fritidspedagogers inställning till dramapedagogik på lågstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Monika Lengyel; Ellinor Fast; [2022]
  Nyckelord :Drama pedagogy; drama; aesthetic learning processes; teaching; pleasurable learning; dramapedagogik; drama; estetiska lärprocesser; lustfyllt lärande; undervisning;

  Sammanfattning : Estetiska uttrycksformer, däribland drama, ska enligt läroplanen ha en plats i skolans verksamhet. Samtidigt läggs mer fokus på de mätbara kunskaperna vilket resulterar i att de estetiska ämnena bortprioriteras. LÄS MER

 4. 4. I GRÄNSLANDET MELLAN TVÅ VERKSAMHETER : En kvalitativ studie om pedagoger i fritidshems upplevelser av det dubbla uppdraget

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :David Karlsson; Joel Sandén; [2022]
  Nyckelord :Dubbla uppdraget; samverkan; fritidspersonal; möjligheter och utmaningar.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka verksamma fritidspedagoger som arbetar i det dubbla uppdraget inom skol- och fritidsverksamhet. I bakgrunden har vi en genomgång om fritidshemmets utveckling samt personalens historia inom fritidshem. LÄS MER

 5. 5. Fritidshemmet- nyckeln i nyanlända elevers inkluderingsprocess : Fritidspedagogers beskrivning av sin och fritidshemmets roll i nyanlända elevers inkluderingsprocess

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Dogukan Baran; Eric Winberg; [2022]
  Nyckelord :Nyanlända elever; Inkludering; Fritidshem; Sociokulturellt perspektiv; KASAM; Språkutveckling; Informellt lärande; Kommunikation; Stöttning; Artefakter; Hinder; Språkbarriär;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur fritidspedagoger beskriver sin och fritidshemmets roll i de nyanlända elevernas inkluderingsprocess. Studien undersöker även vilka metoder de använder i inkluderingsprocessen, samt vilka hinder de möter. LÄS MER