Sökning: "fritidspedagogers intentioner med sin undervisning"

Hittade 1 uppsats innehållade orden fritidspedagogers intentioner med sin undervisning.

  1. 1. Utomhusundervisning -En kvalitativ studie om hur fritidspedagogers utevistelse kan komplettera den ordinarie undervisningen

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

    Författare :Joel Barman; [2020-02-25]
    Nyckelord :Outdoor education; utomhusundervisning; utomhuspedagogik; kompletterande undervisning; att undervisa i naturen; fritidspedagog; fritidspedagogers intentioner med sin undervisning;

    Sammanfattning : Min erfarenhet är att lärare ofta ser på utomhusundervisning som en oplanerad fritidsaktivitet snarare än ett planerat lärtillfälle. Och inte sällan är det fritidspedagogerna som får i uppgift att ta med eleverna ut i skogen. LÄS MER