Sökning: "frivillig skattskyldighet"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden frivillig skattskyldighet.

 1. 1. Jämkning av ingående mervärdesskatt : – Överlåtbarhet av jämkningsskyldighet för avdrag för ingående mervärdesskatt vid frivillig skattskyldighet för upplåtelse av fastigheter

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Jenny Sundbom; [2018]
  Nyckelord :Jämkning; mervärdesskatt;

  Sammanfattning : Mervärdesskatt är en konsumtionsskatt som utgår på i stort sett all omsättning av varor och tjänster. De nationella bestämmelserna har sin grund i mervärdesskattedirektivet och mervärdesskatt är ett område som är harmoniserat inom EU. LÄS MER

 2. 2. Frivillig skattskyldighet vid lokaluthyrning : En mervärdesskatterättslig studie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Malin Regnander; [2016]
  Nyckelord :Skatterätt; mervärdesskatt; frivillig skattskyldighet; lokaluthyrning; avdragsrätt;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks vilka oklarheter som kan uppkomma vid bedömningen av om förutsättningar föreligger för frivillig skattskyldighet vid lokaluthyrning. Det övergripande syftet är att utreda vad som är gällande rätt avseende frivillig skattskyldighet. LÄS MER

 3. 3. Risker med momsfördelningstal, Risks concerning VAT-sharing keys

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Alexander Ragnarsson; Jonas Palo; [2012]
  Nyckelord :Frivillig; Risker; Mervärdesskatt; Fastighetsmoms; Moms; VAT; Property; Momsfördelningstal; Momsfördelningsnyckel; Fastighetsrätt;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att undersöka regelverket kring och riskerna med momsfördelningstal och den frivilliga skattskyldigheten för mervärdesskatt i allmänhet. Utöver undersökningen har även tillämpningen av momsfördelningstal och de faktiska konsekvenserna påvisats genom exemplifiering, intervjuer och studerande av litteratur på området. LÄS MER

 4. 4. FRIVILLIG MERVÄRDESSKATT

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :Ingegerd Karlsson; [2008]
  Nyckelord :Mervärdesskatt; moms; skatterätt; frivillig skattskyldighet; fastighet; verksamhetslokal;

  Sammanfattning : Huvudsyftet med uppsatsen är att närmare undersöka de tillämpningsproblem som uppstår utifrån den frivilliga skattskyldigheten på verksamhetslokaler. Ytterligare en aspekt som diskuteras i arbetet är i vilken grad fastighetsägarnas ekonomi samt hyressättningen påverkas. LÄS MER