Sökning: "frivilligarbete"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet frivilligarbete.

 1. 1. Kan frivilligarbete påverka hälsan? - En explorativ studie om hur äldre upplever att deras hälsa påverkas av frivilligarbete.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Blomberg Zanders; [2020-09-02]
  Nyckelord :Åldrande befolkning; pensionärer; frivilligarbete; volontär; salutogenes; Aging population; senior citizen; volunteering; salutogenesis;

  Sammanfattning : Background:In Sweden and in many other countries the population is getting older and the number of healthy years in the aging population is increasing. It is important to create opportunities for positive aging as well as for the elderly person to feel meaningful and able to participate in society. LÄS MER

 2. 2. ”Vi blir ju som någon slags anhörig nästan, eller som en vän.” : En kvalitativ studie om varför människor väljer att engagera sig i frivilligorganisationer med fokus på socialt arbete och vilken påverkan de upplever att deras frivilligarbete har för dem själva och för samhället.

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete

  Författare :Tiina Barraza Hällström; [2019]
  Nyckelord :Frivilligarbete; Frivilligorganisation; Socialt kapital; Civilsamhälle; Tillit;

  Sammanfattning : Föreliggande studie har haft syftet att undersöka varför människor vill engagera sig i frivilligorganisationer och vilken påverkan de upplever att deras frivilligengagemang har på såväl ett individuellt plan som i ett större samhälleligt perspektiv. Studien har varit kvalitativ och semi-strukturerade intervjuer har använts som metod. LÄS MER

 3. 3. Frivilligarbetares upplevelser av deltagande i välgörenhetsverksamheter i Borås stad

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Sara Mellgren; Agnes Wykman; [2018-03-27]
  Nyckelord :Occupational therapy; Volunteers; Aged; Participation; Qualitative research;

  Sammanfattning : Bakgrund Frivilligarbetare är en person som genom aktivitet bidrar med sin tid för att stödja en annan människa, en grupp eller en organisation. För att definieras som frivilligarbetare ska personen arbeta gratis eller för en mycket liten kompensation. LÄS MER

 4. 4. Att volontärarbeta, är det lönt?

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Linus Lindgren; Aneta Reimann; [2017]
  Nyckelord :Anställningsbarhet; Arbetsmarknad; Frivilligarbete; Kvinnor; Utlands födda;

  Sammanfattning : Studien har sin utgångspunkt i klyftorna på dagens arbetsmarknad, där utrikes födda kvinnor har den lägsta graden av sysselsättning. I samband med en migration förändras individers kapital då de gamla kapitalen inte värderas som konkurrenskraftiga i det nya sammanhanget. LÄS MER

 5. 5. Engagemang och organisering - Om en lokal Rödakorskrets i ett postmodernt samhälle

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi; Lunds universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Linnea Hååg; [2016]
  Nyckelord :Ideellt engagemang; civilsamhälle; organisering; postmodern; frivilligorganisation; frivilligarbete; ideell organisation; det sociala landskapet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsen syfte är att undersöka hur en lokal Röda Korset krets kan organisera sig och samverka med andra organisationer i ett postmodernt samhälle samt undersöka hur de frivilliga i denna krets upplever sitt engagemang och vilken betydelse det har för dem i ett postmodernt samhälle. Studien är gjord med en kvalitativ forskningansats och empirin består av intervjuer med fyra frivilliga i kretsen samt kretsens policydokument och riktlinjer. LÄS MER