Sökning: "frivilligorganisation"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade ordet frivilligorganisation.

 1. 1. ”Vi blir ju som någon slags anhörig nästan, eller som en vän.” : En kvalitativ studie om varför människor väljer att engagera sig i frivilligorganisationer med fokus på socialt arbete och vilken påverkan de upplever att deras frivilligarbete har för dem själva och för samhället.

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete

  Författare :Tiina Barraza Hällström; [2019]
  Nyckelord :Frivilligarbete; Frivilligorganisation; Socialt kapital; Civilsamhälle; Tillit;

  Sammanfattning : Föreliggande studie har haft syftet att undersöka varför människor vill engagera sig i frivilligorganisationer och vilken påverkan de upplever att deras frivilligengagemang har på såväl ett individuellt plan som i ett större samhälleligt perspektiv. Studien har varit kvalitativ och semi-strukturerade intervjuer har använts som metod. LÄS MER

 2. 2. Från lovord till tomrum - En kvalitativ studie av hur en frivilligorganisation reflekterat över levnadsvillkoren för personer med intellektuell funktionsnedsättning i Tanzania

  Master-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Julia Almén; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Trots ett makrosystem av lagar, policys och förordningar där Tanzanias regering kommit överens om ett antal politiska åtgärder som indikerar på ett engagemang för att främja rättigheter för personer med funktionsnedsättning och/eller funkt-ionshinder står individen utan utbildning, arbete, fri delaktighet i samhället och stöd från en accepterande omgivning. Syftet med studien har därmed varit att beskriva företeelser i den miljö som omger och berör personen med intellektuell funktionsnedsättning, för att synliggöra vad som möjliggör eller försvårar goda levnadsvillkor hos den enskilde. LÄS MER

 3. 3. Kravlöst men krävande En kvalitativ studie om tjejjoursvolontärers uppfattning av sina roller i virtuella möten med stödsökande

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Anna Strömberg; iris Grabe; [2018-12-14]
  Nyckelord :tjejjour; systerskap; icke-professionell; anonymitet; feminism; engagemang; medmänniska; gränssättning; makt; frivilligorganisation; volontär;

  Sammanfattning : Den här studien syftade till att undersöka volontärers upplevelser av att möta stödsökande över chatt inom en av Sveriges största tjejjourer. Vidare undersöktes volontärernas upplevda syfte och roller samt erfarenheter av mötena. Det empiriska materialet utgjordes av fem semistrukturella intervjuer med fem volontärer inom tjejjouren. LÄS MER

 4. 4. Kvinnojouren i förändring: En fallstudie av partnerskap mellan kvinnojour och kommun i Sverige

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Anna Romeling; Alice Herrström; [2018]
  Nyckelord :partnerskap; stat; frivilligorganisation; ideell sektor; tredje sektorn; kvinnojour; kommun; välfärd; demokrati; social rörelse; statsmisslyckande; ideellt misslyckande; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att studera partnerskap mellan staten och tredje sektorn. Fallet är de ideella kvinnojourernas förändrade roll i Sverige från slutet av 1970-talet fram till idag. LÄS MER

 5. 5. Musik, förändring och framtidsdrömmar : En kvalitativ studie av det sydafrikanska musikutbildningsprojektet, Acess Music Project

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Anki Yafele; [2018]
  Nyckelord :AMP Access Music Project; Arkwork for Art NPC; music education; NGO; social justice; South Africa; AMP Access Music Project; Arkwork for Art NPC; musikutbildning; frivilligorganisation; social rättvisa; Sydafrika;

  Sammanfattning : This study is an examination of how a music education that is run by a NGO, Non Governmental Organisation, in South Africa works. The organisation Arkwork for Art NPC, and their artistic programme Access Music Project, AMP, based in Grahamstown in Eastern Cape province, works as an case study. LÄS MER