Sökning: "frivilligt ensamstående mamma"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden frivilligt ensamstående mamma.

 1. 1. ”Varför ska jag gå runt och vänta?” En normkritisk intervjustudie med frivilligt ensamstående mammor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Ingrid Johansson; Mauritza Klingspor; [2019-05-16]
  Nyckelord :Agens; empowerment; frivilligt ensamstående mamma; heteronormativitet; kärnfamilj; livsmanus; makt; moderskap; modrande; tvåsamhet; normer; poststrukturalism; queerteori; Agency; heteronormativity; motherhood; single mother by choice; queer theory;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine how single mothers by choice motivate their family form and experience norms surrounding family and motherhood. In interviews with six women who became mothers through assisted reproduction technology we analyze motives and reasons behind their choice of family form and how they experience motherhood. LÄS MER

 2. 2. Ett reflexivt föräldraskap. En kvalitativ studie om frivilligt ensamstående mammor och deras nätverk

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Magdalena Månson; [2014-02-04]
  Nyckelord :frivilligt ensamstående mammor; sociala nätverk; det senmoderna samhället; reflexivitet;

  Sammanfattning : Denna uppsats bygger på åtta semi-strukturerade intervjuer med frivilligt ensamstående mammor genom insemination eller IVF. Mammorna svarade bland annat på frågor om beslutet, det privata och det formella nätverket och om tankar om familjeformen. LÄS MER

 3. 3. ”HON KAN ÅKA TILLSJUKHUSET OCH FÅ BEBISFRÖN DÄR” : hur barn till frivilligt ensamstående mammor och till olikkönade sammanboende föräldrapar pratar om tillblivelse

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Linköpings universitet/PsykologiFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/PsykologiFilosofiska fakulteten

  Författare :Therese Björck; Amanda Hägg; [2014]
  Nyckelord :Children’s perspective; childhood studies; origin of babies; conception; birth; single mothers by choice; assisted reproduction; donor insemination; nuclear families; conception by intercourse; children; childhood; parents; mothers; fathers; donors; family studies; childhood psychology; childhood sociology; child interviews; discourse analysis; critical discursive psychology; social constructionism; qualitative research.; Barnperspektiv; barndomsforskning; tillblivelse; befruktning; födsel; frivilligt ensamstående mammor; assisterad befruktning; donatorinsemination; kärnfamilj; samlagsbefruktning; barn; barndom; föräldrar; mammor; pappor; donatorer; familjeforskning; barndomspsykologi; barndomssociologi; barnintervjuer; diskursanalys; kritisk diskursiv psykologi; socialkonstruktionism; kvalitativ forskning.;

  Sammanfattning : Denna studie kan ses som en del av barndomsforskningen, där barn betraktas som kompetenta aktörer vars rösterförtjänar att lyftas fram. Syftet var att undersöka hur barn i olika familjeformer pratar om tillblivelse. LÄS MER

 4. 4. En familj är två eller en vuxna.. Och sen barn : en tematisk analys av hur barn till frivilligt ensamstående mammor och barn till olikkönade sammanboende föräldrapar pratar om familj

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/PsykologiFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/PsykologiFilosofiska fakulteten

  Författare :Linn Bergcrona; Maja Krantz; [2014]
  Nyckelord :Solo mothers; single mothers; donor insemination; childhood; childrens perspective; childhood studies; parents; children; mothers; fathers; family studies; childhood psychology; child sociology; child interviews; nuclear families; thematic analysis; social constructionism; qualitative research; Frivilligt ensamstående mammor; assisterad befruktning; barndom; barnperspektiv; barndomsforskning; föräldrar; barn; mammor; pappor; familjeforskning; barndomspsykologi; barndomssociologi; barnintervjuer; kärnfamilj; tematisk analys; socialkonstruktivism; kvalitativ forskning;

  Sammanfattning : Syftet var att undersöka hur barn i olika familjeformer ser på familjer, sin egen och andras. Intervjuer har genomförts med sammanlagt 22 barn varav elva kom från familjer med olikkönade och sammanboende föräldrar som fått barn på egen hand, nedan kallade relationsbarn, och övriga elva kom från familjer med en frivilligt ensamstående mamma som skaffat barn med hjälp av assisterad befruktning, nedan kallade femmisbarn. LÄS MER