Sökning: "from one life to another"

Visar resultat 6 - 10 av 539 uppsatser innehållade orden from one life to another.

 1. 6. Utvärdering av program för dimensionering av vägöverbyggnader

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Benjamin Anderhorn; [2021]
  Nyckelord :Överbyggnad; Asfalt; Dimensionering; PEDRO; SDSS; PMS objekt; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The largest part of the Swedish state roads are today paved. With this in mind it is therefore demanded when a road in question is constructed respectively when a maintenance measure is taken place that the dimensioning of the road from the start was done properly. LÄS MER

 2. 7. Covid-19 - kortikosteroidbehandling vid svår sjukdom : En jämförande analys

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Nicolas Woin; [2021]
  Nyckelord :Covid-19; Sars-CoV-2; coronavirus; corticosteroids; glucocorticoids; dexamethasone; methylprednisolone; hydrocortisone; ARDS; CARDS; meta-analysis; Covid-19; Sars-CoV-2; coronavirus; glukokortikoider; dexametason; metylprednisolon; hydrokortison; ARDS; CARDS;

  Sammanfattning : Sammanfattning Sedan sjukdomen Covid-19s uppdykande i början av 2020 har forskning pågått för att karaktärisera sjukdomen ur alla tänkbara vinklar för att på kortast möjliga tid bereda väg för ett fungerande botemedel. Effektiva läkemedel som kan minska risken för allvarligt sjuka patienter att avlida i sjukdomen behövs; många preparat har föreslagits och testats och i Sverige har hittills två läkemedel godkänts för Covid-19. LÄS MER

 3. 8. Uppföljning av mastit orsakad av Escherichia coli hos nöt : vilken roll spelar behandlingen för kons överlevnad?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Monica Höjerslev; [2021]
  Nyckelord :mastit; nötkreatur; mjölkkor; Escherichia coli; behandling; kinoloner; trimetoprim; sulfonamid; enrofloxacin; trimsulfa;

  Sammanfattning : I Sverige har mjölkproduktionen genomgått stora förändringar de senaste fyra decennierna, med större besättningar och högre mjölkproduktion som resultat, vilket ställer stora krav på lantbrukaren vad gäller omvårdnad om sina kor, annars kan korna drabbas av sjukdomar. Något som har stor påverkan på mjölkproduktionen är om kon får juverinflammation (mastit). LÄS MER

 4. 9. En helt vanlig vardag! En kvalitativ studie av LSS chefernas tankar om balansen mellan brukarnas levnadsvillkor och personalens arbetsmiljö.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Isabel Nedavaska; Fathima Sterner; [2021]
  Nyckelord :Middle managers; LSS; Influence; Self-determination; Disability; New Public Management; Discretion; Good living conditions; Good work environment.; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to look into how middle managers of Swedish LSS housing are balancing their responsibility to provide their clients with good living conditions and their responsibility to fulfill their employees’ right to a good working environment. We conducted one focus group with three middle managers from one municipality participating and then five semi-structured interviews with middle managers from another larger municipality. LÄS MER

 5. 10. "Man är del av något större... Man jobbar med livet.": En studie om sociala odlingsprojekt- vinster, hinder och möjligheter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Anna Malmberg; [2021]
  Nyckelord :Community gardening; horticultural therapy; eco-social work; green social work; Social Sciences;

  Sammanfattning : "You are part of something bigger... You work with life. LÄS MER