Sökning: "fronesis"

Visar resultat 1 - 5 av 89 uppsatser innehållade ordet fronesis.

 1. 1. Är vi inte i skolan för att lära oss? : En gymnasielärares reflektion kring kunskap, skönlitteratur och fronesis

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Centrum för praktisk kunskap

  Författare :Lisa Ljungh Strömberg; [2023]
  Nyckelord :fronesis; skönlitteratur; den hermeneutiska dimensionen av fronesis; bildning; tolkning; uppmärksamhet; kunskap;

  Sammanfattning : I den här vetenskapliga essän vid Centrum för praktisk kunskap har jag undersökt min känsla av kluvenhet och frustration i mitt yrke som gymnasielärare i svenska. Dessa känslor gestaltas i två möten med elever, ett möte med en klass då jag presenterar ett nytt romanprojekt och ett med eleven Lilly som inte hinner med att lära sig i sin egen takt, utan tvingas ta bort kurser för att orka med. LÄS MER

 2. 2. Kunskapsöverföringsmetoder inom järnvägsprojektering : En fallstudie av en arkitektur- och teknikkonsultkoncern

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Josefine Olsson; Björn Edlund; [2023]
  Nyckelord :Kunskap; kunskapsöverföring; kompetensbrist; järnvägsbranschen; explicit kunskap; tyst kunskap; kunskapsöverföringens viskositet; kunskapsöverföringens hastighet; kunskapshantering; socialt kapital; SECI-modellen; organisatoriskt lärande;

  Sammanfattning : Den samhällsviktiga järnvägsbranschens prognostiserade och upplevda brist på kompetens och behovet att förnya kompetensen kan komma att påverka framtida underhåll, funktion och kvalité på järnvägen. Om åtgärder inte vidtas kan det påverka infrastrukturen samt Sveriges långsiktiga tillväxt och konkurrenskraft. LÄS MER

 3. 3. Det är superorättvist att vi inte får vara med! : Demokrati och jämställdhet inom fritdshemmet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Elenor Axelsson; Ayla Sjöberg; [2023]
  Nyckelord :essay; democracy; gender equality; social gender; leisure-time centers; teaching profession; forms of knowledge; pupils; practical work; participation; play; activities.; essä; demokrati; jämställdhet; genus; fritidshem; lärarprofession; kunskapsformer; elever; praktiskt arbete; delaktighet; lek; aktiviteter;

  Sammanfattning : I vår vetenskapliga essä har vi gestaltat två berättelser inspirerade från verkliga händelser. Elenors berättelse har sin grund från en arbetsplats och Aylas berättelse från en praktikplats under sin lärarutbildning. LÄS MER

 4. 4. Förskollärares matematiska och didaktiska kunskaper : En kvalitativ forskningsstudie om 8 förskollärares kunskaper i och om matematik, hur de använder dessa i relation till undervisning i ämnet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Moa Ahlqvist; Karin Kullerback; [2023]
  Nyckelord :Kunskaper; Förskollärare; Matematik; Undervisning; Ämnesdidaktik; Didaktik; Yrkeskunskap; Kompetensutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka förskollärares matematiska och didaktiska kunskaper i och om ämnet matematik. Studien riktades mot förskollärare som tog sin examen innan år 2010. Datainsamlingen var kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna genomfördes med 8 förskollärare. LÄS MER

 5. 5. Att kunna blanda ihop för att förstå hur det hänger ihop : När mellanstadieelever analyserar komplexa samhällsfrågor med hjälp av en visuell modell

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Institutionen för ämnesdidaktik

  Författare :Caroline Bäuml; Hanna Carlander Gustafsson; [2022]
  Nyckelord :Samhällskunskap; mellanstadiet; komplexa samhällsfrågor; wicked problems; visuella modeller; punktdiagram; designforskning; kunskapsformer;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att utveckla en fördjupad förståelse kring möjliggörande och hindrande faktorer för elevers analysförmåga om en samhällsfråga i relation till en visuell modell. Närmare bestämt är frågeställningarna hur elevers förståelse av innehåll respektive en visuell modell, i detta fall ett punktdiagram, påverkar mellanstadieelevers analysförmåga i en samhällsfråga. LÄS MER