Sökning: "fronesis"

Visar resultat 1 - 5 av 63 uppsatser innehållade ordet fronesis.

 1. 1. Kim Kardashian Wests engagemang i sociala frågor

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Erica Möller; Linnea Sandberg; [2019]
  Nyckelord :Social Sciences; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur celebriteter agerar för att uppmärksamma och engagera sig i sociala frågor. Studien syftar till att undersöka hur Kim Kardashian West har agerat för att försöka påverka benådningen av Alice Johnson och vad hennes agerande kan ha haft för varumärkesbyggande funktion. LÄS MER

 2. 2. Musikframförandets magiska rum : Ett rum för handling tillsammans bortom vardaglig verklighet

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Harald Björk; [2019]
  Nyckelord :Musical performance; listening act; play; creativity; phronesis; practical knowledge; sensory experience; Musikframförande; artisteri; lek; kvalitet; kreativitet; fronesis; kollektiv fronesis; praktisk kunskap; sinnlig erfarenhet;

  Sammanfattning : By using the scientific essay and modern hermeneutic understanding as method the essay Musical performance, a space of magic examines the mental and physical room for musical performance. The focus is, as the title reveals, the sense of a higher state of interconnection which can occur between the performing artist and audience. LÄS MER

 3. 3. Att dela helhetssyn : en vetenskaplig essä på jakt efter ett svårfångat begrepp i sjukvården

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Centrum för praktisk kunskap

  Författare :Ingela Frän; [2019]
  Nyckelord :Holistic view; holism; health; ageism; physiotherapy; health care; geriatric care; practical knowledge; phronesis; hermeneutics; phenomenology; existentialism; New Public Management NPM ; ethics; reflection.; Helhetssyn; holism; hälsa; ålderism; fysioterapi; sjukvård; äldreomsorg; praktisk kunskap; fronesis; hermeneutik; existentialism; New Public Management NPM ; etik; reflektion.;

  Sammanfattning : I denna vetenskapliga essä undersöker jag begreppet helhetssyn som ord, dess historiska utveckling inom hälso- och sjukvård, hur det uppfattas inom aktuell forskning samt ur ett filosofiskt perspektiv. Fenomenologi, hermeneutik och existentialism utgör det filosofiska ramverket och jag låter dessa teorier gå i dialog med gestaltade berättelser från mitt yrkesutövande som fysioterapeut men också med mina reflektioner och tidigare erfarenheter. LÄS MER

 4. 4. LÄRARES LÄRANDE, REFLEKTION OCH TYSTA KUNSKAP

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Christian Jerhov; [2018-08-25]
  Nyckelord :Kvalitetsarbete; skolutveckling; tyst kunskap; reflektion; The Three-level model of learning; handledning; aktionsforskning; episteme; techne; fronesis;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med undersökningen är att besvara frågorna ” Varför gör lärare som de gör i olika undervisningssituationer?” och ”Hur resonerar och tänker lärare kring sin egen undervisningspraktik under en period av förändring av undervisningen?” Svaren ska ge kunskaper om lärares lärande som kan utveckla organiseringen och planeringen av skolutveckling, systematiskt kvalitetsarbete och kompetensutveckling för lärare.Teori:Studiens teoretiska bakgrund grundas i en tradition där lärares kunskap ses som en tyst och förkroppsligad kunskap vilken genom reflektion och handledning kan frigöras och omformas. LÄS MER

 5. 5. När mallar brister : Ett möte mellan teori och praktik på biblioteket

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Centrum för praktisk kunskap

  Författare :Britt Löfdahl; [2018]
  Nyckelord :practical knowledge; phronesis; public libraries; library adviser; the relation between theory and practice; quantitative measuring; dialogue; gaps; praktisk kunskap; fronesis; folkbibliotek; utvecklingsledare; relationen teori-praktik; kvantitativt mätande; dialog; mellanrum;

  Sammanfattning : In this scientific essay I explore my profession as a library adviser within the public library sector. The focus in my exploration is on the relation between theory and practice and how this relation is carried to the extreme in a situation where the theory consists of quantitative measuring. LÄS MER