Sökning: "frontlinjebyråkrat"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet frontlinjebyråkrat.

 1. 1. Utlärning för inlärning utan utantillärning : En kvaitativ studie av fyra olika samhällskunskapslärares erfarenheter av, och uppfattningar om, samhällskunskapsämnets praktiska didaktik.

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Mimmi Klemets; [2016]
  Nyckelord :centralt innehåll; gymnasielärare; frontlinjebyråkrat; handlingsutrymme; Lipsky; läroplan; samhällskunskap; ämnesdidaktik;

  Sammanfattning : Inom ramen för det här arbetet avses det att reda ut om det finns någonting som kan identifieras som samhällskunskapsdidaktik i olika samhällskunskapslärares dagliga praktik. Om så är fallet är följdfrågan hur den didaktiken kommer till uttryck? För att kunna få ett svar på frågan intervjuades fyra gymnasielärare i samhällskunskap på olika kurser och kurser. LÄS MER

 2. 2. “Ditten och datten, hit och dit, det blir ingen ordning på någonting” : Högstadielärares uppfattningar av hur ett antal utbildnings-politiska reformer påverkar professionen och dess status

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik; Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Emelie Holmquist; Johan Wirstedt; [2013]
  Nyckelord :Professionalisering; lärare; utbildningspolitik; reformer; lärarlegitimation; karriärtjänster; lärarutbildning; frontlinjebyråkrat; välfärdsprofession; styrning; status.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. ”... att alltid ge bifall. Slippa avslagen. Men det funkar ju inte.” : Frontlinjebyråkrater och handlingsutrymme

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Johan Rintamaa; [2010]
  Nyckelord :housing first; municipal; social worker; social work; client; guidelines; interview; social subletting; change; reflexive practice; staircase of transition; bostad först; socialsekreterare; sökanden; boendetrappa; frontlinjebyråkrat; handlingsutrymme; makt; reflexiv praktik; sociala kontrakt;

  Sammanfattning : This investigation aimed to shed light on the terms of the dispensing and the retaining of municipal social benefits granted by Swedish social services, this in regard of a less visible societal subgroup; citizens who cannot attain or retain housing of their own.Through qualitative interviews with six municipal social workers in Skåne, the plight of these citizens is revealed from a policy-making perspective in respect of views on discretion and individual appreciation. LÄS MER

 4. 4. Förskollärare/frontlinjebyråkrat. En kvalitativ studie om förskolepedagogers genusmedvetenhet

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Isabella Enbågen; [2008-09-09]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER