Sökning: "frontpersonal"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade ordet frontpersonal.

 1. 1. Incitamentsystemets betydelse för målkongruens på kaféer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Valdrin Hajdari; Filip Zakrisson; Philip Hall; Isabelle Osmin; [2020]
  Nyckelord :Principal-agent teori; incitamentsystem; intressekonflikter; målkongruens; kafébranschen; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur incitamentsystem påverkar frontpersonalens agerande utefter mål på två kaféer inom samma kedja, samt om det finns andra faktorer som påverkar utöver incitamentsystem. Därtill studerades ifall det existerar någon intressekonflikt mellan frontpersonal och platschef gällande måluppfyllelse och agerande på kaféerna. LÄS MER

 2. 2. Vem utbildar vem? : En fallstudie om hur frontpersonalens kunskap uttnyttjas inom Telia

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Tove Augustsson; Vilhelmiina Aalto; [2019]
  Nyckelord :tjänstelogik; värdeskapande; samskapande av värde; interaktion; frontpersonal; organisatoriskt lärande; telekombranschen;

  Sammanfattning : Under det senaste decenniet har synen på värdeskapande inom marknadsföring ändrats och kunden har fått en större roll i den värdeskapande processen. Kundernas ökade inflytande har lett till att företag måste ta mer hänsyn till deras behov och preferenser. LÄS MER

 3. 3. Möten på Caféer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Tomas Hanses; Valdrin Hajdari; [2019]
  Nyckelord :​Servicemöte; frontpersonal; lokalt café; kedjedrivet café; interaktioner; social ordning; Business and Economics;

  Sammanfattning : Denna studie har som syfte att bidra till en ökad förståelse för hur interaktionen mellan frontpersonal och kund kommer till uttryck i servicemötet på caféer, genom att undersöka personalens verbala och ickeverbala agerande gentemot kunden. Detta görs genom dolda observationer på ett kedjedrivet- och lokalt café där två frågeställningar styr studiens utformning. LÄS MER

 4. 4. ETT LYCKAT KUNDBEMÖTANDE -UTIFRÅN BANKENS FRONTPERSONALS PERSPEKTIV. : En kvalitativ studie om frontpersonalenssubjektiva upplevelser utifrån inre motivationgentemot kundbemötanden.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Alexander Kihl Olsson; Julianna Strandberg; [2018]
  Nyckelord :Kundbemötande; Frontpersonal; Inre-motivation;

  Sammanfattning : I cirka tjugo år har det pågått en omfattande digitalisering av världen, där institutioner, myndigheter, organisationer och andra företag har flyttats (verksamheten omplacerades) i större grad från att vara en fysisk kontakt till att bli en digital kontakt. Begreppet “digitalisering” formuleras av Kamery & Pitts (2002, s. LÄS MER

 5. 5. Hur motivation omvandlas till framgång : En kvalitativ studie gällande hur frontpersonalen motiveras på IKEA

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Hanna Larsson; Jennica Lennartsson; Julia Olsson; [2018]
  Nyckelord :IKEA; Motivation; Staff; Values; Internal branding; Internal Culture; IKEA; Motivation; Personal; Värdegrund; Internal branding; Intern kultur;

  Sammanfattning : Titel: “Hur motivation omvandlas till framgång” - En kvalitativ studie gällande hur frontpersonalen motiveras på IKEA Författare: Hanna Larsson, Jennica Lennartsson och Julia Olsson Handledare: Leif Rytting Examinator: Miralem Helmefalk Kurs: Kandidatuppsats, 15hp. Företagsekonomi III - Detaljhandel och Service Management. LÄS MER