Sökning: "full service community school"

Hittade 1 uppsats innehållade orden full service community school.

  1. 1. FULL SERVICE COMMUNITY SCHOOLS - En litteraturöversikt om att organisera (vissa) barns och ungas tid mot anställningsbarhet

    Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

    Författare :Helene Fransson; [2021-09-24]
    Nyckelord :litteraturöversikt; full service community school; anställningsbarhet; Skola som arena; samverkan; marknadsorientering;

    Sammanfattning : Det övergripande syftet med litteraturöversikten är att studera vilket problem den tidigare forskningen ser Full Service Community Schools (FSCS) som en lösning på. I både Europa och USA är FSCS en vanlig modell för samverkansprojekt mellan skola och offentliga, privata och idéburna organisationer. LÄS MER