Sökning: "fundamental freedoms"

Visar resultat 1 - 5 av 162 uppsatser innehållade orden fundamental freedoms.

 1. 1. Se mig för den jag är : Stöd till efterlevnad av mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning

  Kandidat-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Högskolan för mänskliga rättigheter

  Författare :Sari Nykvist; [2020]
  Nyckelord :Mänskliga rättigheter; Funktionsnedsättning; Hälsa; Socioekonomiska förutsättningar; diskriminering; checklista.;

  Sammanfattning : The purpose of of this thesis has been to clarify the promotion of health by inter alia improving socio-economic conditions for persons with disabilities investigating three human rights conventions and one of the Swedish Constitutional Laws through Qualitative Content Analysis. The human rights conventions are the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, the Convention on theRrights of the Child and the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. LÄS MER

 2. 2. Vad är skolplikten? - En studie av skolplikten och dess konflikt med grundläggande friheter.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Johan Lindgren; [2020]
  Nyckelord :Barnrätt; skolrätt; konstitutionell rätt; skolplikt; barns rättigheter; regeringsformen; rättighet; demonstrationsfrihet; demonstrationsfriheten; religionsfrihet; religionsfriheten; rörelsefrihet; rörelsefriheten; tvång; skyldighet; skyldigheter; rättighetsbegränsning; rättighetsinskränkning; vanlig skyldighet; rätten till utbildning; Europakonventionen; EKMR.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Avdrag för underskott i utländska fasta driftställen inom Europeiska unionen: En analys av EU-domstolens restriktionsprövning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Richard Fiskesund; [2019]
  Nyckelord :Restriktionsprövning; Slutlig förlust; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Det direkta beskattningsområdet har en särskild ställning inom EU-rätten då medlemsstaterna själva i stor utsträckning utformar sin skattelagstiftning. Trots medlemsstaternas relativt starka självbestämmanderätt måste lagstiftningen som utformas fortfarande iaktta och respektera de grundläggande friheterna. LÄS MER

 4. 4. Forget me not? - An exploration of the recent developments in case-law on the right to be forgotten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sara Andersson; [2019]
  Nyckelord :The right to be forgotten; EU law; Data Protection; the GDPR; The founding principles of EU law; Access to information; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis has examined the right to be forgotten; the right to have personal data erased from the search index of a search engine operator so that it is not displayed following a search on the basis of a data subject’s name. The right is fairly new, as it was first established in Case C-131/12 Google Spain on 13 May 2014 and was subsequently codified in Article 17 and 21 of the General Data Protection Regulation (GDPR) in 2016. LÄS MER

 5. 5. Ideellt skadestånd med grund i barnkonventionen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Hannes Tjellström; [2019]
  Nyckelord :Civilrätt; förmögenhetsrätt; skadeståndsrätt; statsrätt; ideellt skadestånd; ideellt skadestånd utan stöd i lag; ideellt skadestånd med grund i barnkonventionen; barnkonvention; barnkonventionen; överträdelser av barnkonventionen; rättighetskränkning; kränkning av barnkonventionen; skadestånd vid kränkning av barnkonventionen; skadestånd vid överträdelse av barnkonventionen; medborgarskapsfallet; medborgarskapsfallen; psykiska besvär då närstående dödats; ideellt skadestånd vid överträdelse av EKMR; ideellt skadestånd vid överträdelse av europakonventionen; artikel 13; artikel 41; överträdelse av regeringsformen; kränkning av regeringsformen; NJA 2014 s. 323; NJA 2018 s. 103; NJA 2005 s. 462; NJA 2007 s. 295; NJA 2007 s. 584; NJA 2009 not N 70; rättighetens styrka; graden av kränkning; graden av konkretion; SOU 2016:19; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Ideellt skadestånd har i svensk rätt traditionellt sett krävt ett uttryckligt lagstöd för att utgå. Denna tradition frångicks första gången genom NJA 2005 s. 462. Rättsfallet gällde en av staten begången överträdelse av en rättighet i EKMR. LÄS MER