Sökning: "funereal moon"

Hittade 1 uppsats innehållade orden funereal moon.

  1. 1. Black metal och provokation: en autenticitetsdiskurs

    Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

    Författare :Sandy Fännfors; [2020]
    Nyckelord :Black metal; musikanalys; autenticitet; diskursanalys; irak; sverige; mexico; musik; subkulturellt kapital; kulturpolitik; provokation; semiotisk musikanalys; marduk; funereal moon; janaza;

    Sammanfattning : Varför är black metal provokativt? Vad i subkulturen och musiken provocerar? För att besvara detta är arbetet indelat i två delar. Den första delen utgår från en autenticitetsdiskurs och undersöker black metal som kulturellt fenomen. Här ligger fokus på black metal som subkultur med dess tillhörande historik. LÄS MER