Sökning: "funktionalisering formalisering"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden funktionalisering formalisering.

 1. 1. Röster som räknas

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Helene Albertz Vigstrand; Therése Holmström; [2014]
  Nyckelord :Barns perspektiv; Delaktighet; Elever; Inflytande; Skola;

  Sammanfattning : Vårt syfte med studien är att undersöka vad delaktighet och inflytande innebär för läraren i en årskurs ett, samt undersöka elevernas utrymme till att kunna påverka sin vardag i klassrummet. Vi är nyfikna på barnens perspektiv samt var, hur och i vilka situationer eleverna får delaktighet i klassrumsundervisningen. LÄS MER

 2. 2. Svenska på schemat : högstadieelevers uppfattningar om svenskämnet

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Gun Persson; [2014]
  Nyckelord :Svenskämnet; ämneskonceptioner; ämnessyn; elevperspektiv; högstadieelever; ämnesdidaktik; subjektiv förankring; instrumentalism; ämnesdidaktiska triangeln; formalisering; funktionalisering; läraren som forskare;

  Sammanfattning : Den här magisteruppsatsen skrivs inom forskningsfältet Svenska med didaktisk inriktning. Syftet är att undersöka hur tio elever ur en klass 9 uppfattar den svenskundervisning de deltagit i under sin högstadietid. Forskningsfrågorna fokuserar hur de förhåller sig till ämnet, vad de förväntar sig och vad de anser att de lärt sig. LÄS MER

 3. 3. Två lärares arbete med skrivträningen i svenskundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Teresa Nordström; Åsa Björk; [2010]
  Nyckelord :formalisering; funktionalisering;

  Sammanfattning : Sammandrag Syftet med detta examensarbete är att utforska hur lärare utformar och legitimerar sin undervisning med skrivträningen. Detta vill vi göra genom att lyfta både lärarperspektivet och elevperspektivet. LÄS MER

 4. 4. Integrerad grammatik på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Daniel Lindqvist; Petra Olsson; [2009]
  Nyckelord :gymnasium; svenskämnet; grammatik; integrering; funktionalisering formalisering;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur fyra gymnasielärare kan förhålla sig till undervisning i svensk grammatik. Den empiriska undersökningen genomfördes på två gymnasieskolor i södra Sverige och bestod av observation vid fyra tillfällen av de intervjuades lektioner och fyra intervjuer med lika många gymnasielärare. LÄS MER

 5. 5. "We shall copy, copy and write" - conceptions of the mother tongue subject in the early years of primary school in a Peruvian public school

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Charlotte Malmgren; [2009]
  Nyckelord :ämneskonception; modersmålsundervisning; formalisering; funktionalisering; spanska; Peru;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka vilka ämneskonceptioner som dominerar modersmålsundervisningen i grundskolans tidigare år i Peru, samt jämföra dessa med svenska förhållanden och forskning. Vidare syftar studien till att analysera varför dessa ämneskonceptioner dominerar, samt vilka slutsatser som kan dras med hänsyn till dessa ämneskonceptioners resultat. LÄS MER