Sökning: "funktionell grammatik"

Visar resultat 1 - 5 av 188 uppsatser innehållade orden funktionell grammatik.

 1. 1. Från lättläst till lättläst : En komparativ textanalys av Hjalmar Söderbergs Pälsen och dess (ännu mer) lättlästa version.

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Clara Wadsten; [2023]
  Nyckelord :Systemisk-funktionell grammatik; texttriangeln; läsbarhet; lättläst litteratur; lix; ovix
;

  Sammanfattning : Denna studie har syftat till att undersöka hur novellen Pälsen (Söderberg, 1898) och dess bearbetade, lättlästa, version (Söderberg, 2022) språkligt skiljer sig åt. Detta eftersom originalnovellen redan, utifrån flera aspekter, går att beskriva som lättläst. LÄS MER

 2. 2. Funktionell grammatikundervisning i svenskämnet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Ida Esbjörnsson; [2023]
  Nyckelord :funktionell grammatik; grammatikundervisning; gymnasieskolan; kontextualiserad grammatik; svenskundervisning;

  Sammanfattning : Mot bakgrund av debatten om brister i den traditionella grammatikundervisningen i skolan syftar föreliggande kunskapsöversikt till att beskriva hur arbete med funktionell grammatikundervisning kan ta sig uttryck i svenskämnet (eller motsvarande ämnen i engelskspråkiga kontexter) för elever i gymnasieålder. Vidare syftar översikten till att redogöra för de effekter som olika undervisningsformer av funktionell grammatik kan ha på elevernas kunskapsutveckling. LÄS MER

 3. 3. Vi och de i språkhistorien : En interpersonell textanalys av bruket av pronomen i läromedel i svenska för högstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Elin Lundgren; [2023]
  Nyckelord :interkulturalitet; interkulturell pedagogik; systemisk-funktionell grammatik;

  Sammanfattning : In this essay the use of pronouns in educational textbooks teaching Swedish languagehistory, intended for compulsory school (grade 7–9) is examined, the purpose beingto investigate the aspect of interculturality in the texts. The questions asked are:What interpersonal meaning is mediated in the texts, and in what way is thismeaning compatible with an intercultural approach? To answer these questions ananalysis of the use of personal pronouns is carried out, aimed at the interpersonalmetafunction within the framework of Systemic Functional Grammar. LÄS MER

 4. 4. Med grammatiken i skrivpraktiken. En aktionsforskningsstudie om ett försök att gå från traditionell till kontextuell grammatikundervisning i kursen Svenska 2

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Anders Strindberg; [2022-12-14]
  Nyckelord :grammatik; skolgrammatik; traditionell grammatik; kontextuell grammatik; aktionsforskning; the LEAD principle; sociokulturell teori;

  Sammanfattning : Syfte: Det övergripande syftet med studien, vars ansats är aktionsforskning, är tudelat. Den syftar dels till att pröva att förändra min grammatikundervisningspraktik, från en traditionell och isolerad till en kontextuell och funktionell genomförd under en längre tid, dels till att producera kunskap genom en analys av denna förändringsprocess och dess utfall. LÄS MER

 5. 5. Perspektiv på flerspråkighet : – En studie om läsbarhet för flerspråkiga

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Amanda Arvidsson; Sofie Wallin; [2022]
  Nyckelord :Läsbarhet; läromedel; flerspråkighet; systematisk funktionell grammatik; funktionell analys; Mysterier på äppelstigen; Magiska kulan;

  Sammanfattning : I denna uppsats har vi genom en komparativ kvalitativ metod granskat läromedel som utformats för läsinlärning och är publicerade med ett spann på nio år. Materialet avser böckerna Mysterier på äppelstigen (2020) och Den magiska kulan (2011). LÄS MER