Sökning: "funktionsbegreppet"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet funktionsbegreppet.

 1. 1. Elevers konceptuella svårigheter kring matematikens funktionsbegrepp.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Mehmed Kapetanovic; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt belyser vilka konceptuella svårigheter som framträder för gymnasielevers förståelse av funktionsbegreppet i matematik. Studien utgår från ett kognitivt perspektiv på förståelse; APOS (Actions, Processes, Objects and organizing these in Schemas). LÄS MER

 2. 2. Innan polletten trillar ner – En studie om matematisk begreppsbildning

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Lea-Marie Sittler; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka elevers mentala bilder av begreppen funktioner och förstaderivata, samt deras förståelse av hur en funktionsgraf hänger samman med tillhörande förståderivatas graf. För att ge ett teoretiskt ramverk för olika synsätt på matematiska begrepp samt för hur mentala begreppsbilder kan beskrivas, presenteras i denna studie två artiklar – Tall och Vinners ”Concept image and concept definition in mathematics with particular reference to limits and continuity” (1981) samt Sfards “On the dual nature of mathematical conceptions: reflections on processes and objects as different sides of the same coin” (1991). LÄS MER

 3. 3. Variation i matematikläroböcker på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Mattias Andersson; [2017]
  Nyckelord :Variationsteori; Matematik; Gymnasiet; Läroböcker;

  Sammanfattning : I detta arbete undersöks hur gymnasieböcker i matematik använder sig av innehållslig variation. Läroböckerna analyseras utifrån ett variationsteoretiskt perspektiv, med fokus på hur funktionsbegreppet presenteras i kursen Matematik 1c. Inspiration har även tagits från asiatisk matematikundervisning där variation är ett betydande inslag. LÄS MER

 4. 4. En jämförelse av finska och svenska gymnasieelevers matematiska kunskaper och högskoleberedskap

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE); KTH/Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE)

  Författare :Emil Johansson; Martin Lewin; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den här masteruppsatsen ämnar jämföra de matematiska kompetenserna av tio svenska och tio finska gymnasieelever som studerar på ett studieförberedande program. Elevernas uppfattningar om tre matematiska koncept undersöktes; funktionsbegreppet, gränsvärdes-begreppet och deduktion. LÄS MER

 5. 5. Matematiska tröskelbegrepp : Att representera och variera dem på nätet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE); KTH/Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE)

  Författare :Alan Karami; Jesper Engelmark; [2016]
  Nyckelord :Threshold concepts; variation theory; representations; e-books; Tröskelbegrepp; variationsteori; representationer; e-böcker;

  Sammanfattning : Internet är en plats där alla kan lära sig. Vem som helst kan publicera vilket digitalt läromaterial som helst. För att säkerställa att ett publicerat material är lämpligt är det viktigt att materialet är utformat på ett pedagogiskt sätt. LÄS MER