Sökning: "funktionsblanda"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet funktionsblanda.

  1. 1. Den fysiska planeringens möjligheter och begränsningar - att främja fysisk aktivitet

    Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

    Författare :Agneta Naucler; [2015]
    Nyckelord :fysisk planering; stadsplanering; samhällsplanering; fysisk aktivitet; främja fysisk aktivitet; urban design; urban planering; allmänintresse; rationell planering; förhandlingsplanering; fysiska strukturers påverkan; aktiv transport; passiv transport; cykling; cykel; gång; ; promenad; motion; stråk; cykelvägar; gångvägar; gång- och cykelvägar; stödjande infrastruktur; sociala aspekter; trygghet; säkerhet; upplevd trygghet; hälsa; jämställdhet; integration; delaktighet; sociala möten; social gemenskap; grönområden; grönytor; natur; naturområden; aktivitetsytor; lekplats; lekplatser; utegym; aktiva mötesplatser; allmän plats; offentliga platser; offentliga ytor; fysisk aktivitet utomhus; tillgänglighet; beteendeförändringar; förtätning; tät stad; funktionsblanda; funktionsblandning; prioritering trafikslag; prioritering aktiv transport; planeringsideal; hållbart; hållbar planering; boverket; malmö stad; umeå kommun;

    Sammanfattning : Detta arbete tar sin utgångspunkt i hur det genom den fysiska planeringen kan vara möjligt att främja fysisk aktivitet. Idag har många en passiv och stillasittande livsstil och detta har direkta negativa effekter på våra kroppar och vår hälsa. LÄS MER