Sökning: "funktionsblandning"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade ordet funktionsblandning.

 1. 1. Arkitektoniska kvaliteter i ett arktiskt klimat : Ett gestaltningsförslag baserat på principer och strategier för klimatanpassat bostadsbyggande

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten

  Författare :Sebastian Sjöström; [2019]
  Nyckelord :Arctic; Subarctic; Winter Cities; Northern Climate; Climate Adapted; Residential Building; Ar- chitecture; Architecture Quality; Urban Design; Kiruna; Arktisk; Subarktisk; Vinterstäder; Nord- ligt klimat; Klimatanpassad; Bostadsbyggande; Ar- kitektur; Arkitektonisk kvalitet; Urban design; Kiruna;

  Sammanfattning : Städer och samhällen har under det senaste seklet utvecklats och exploaterats längre norrut men med en avsaknad av ett tydligt arkitektoniskt formspråk anpassat för ett arktiskt och subarktiskt klimat. Somliga forskare hävdar att städer och byggnader i dessa klimat till stor del baseras på universella arkitektoniska och urbana principer, som egentligen är bättre lämpade i tempererade klimat. LÄS MER

 2. 2. YTSNÅLA TRAFIKLÖSNINGAR OCH SEN DÅ? - En jämförande studie om hur överbliven trafikyta disponeras vid övergången till ytsnåla trafiklösningar i Örebro, Helsingborg och Norrköping kommun

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :André Alfonsson; Vicky Emmanouil; [2019]
  Nyckelord :Ytanvändning; Ytsnåla trafiklösningar; Trafik; Örebro kommun; Helsingborg kommun; Norrköping kommun; Gång; cykling; kollektivtrafik; bil; GC; KT;

  Sammanfattning : Ytan är en av kommunernas viktigaste resurser. På ytan spenderar människor sin vardag, möter andra människor, bygger tillit, utbyter idéer och förväntar sig kunna transportera sig på ett enkelt och bekvämt sätt. Transporter är nära förknippat med ytanvändning där det finns tydliga samband mellan de två. LÄS MER

 3. 3. Vitalitet som vision för utveckling av mindre tätorter - En fallstudie av Skottorp

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Mikaela Persson; Kaja Grzonkowska; [2019]
  Nyckelord :Vitalitet; Identitet; Livlighet; Fysisk integration; Funktionsblandning; Tillgänglighet; Attraktivitet; Skottorp; Laholms kommun; Mindre tätort; Lokalorienterad planering;

  Sammanfattning : Urbaniseringen av städer har under de senaste decennierna förändrat bilden av det urbana landskapet och urbanitet, som tidigare endast tillskrevs städer, spridde sig till andra områden. Detta resulterar i diffusa gränser, mellan det som anses stadsmässigt och lantligt, samt medför utmaningar för planeringen i både städer och mindre urbana områden. LÄS MER

 4. 4. Översiktsplanering för minskad boendesegregation : En jämförelse mellan Nässjö, Ronneby och Vellinge Kommun

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Alyaá Tabbah; Sawsan Abed El-Mawla; [2019]
  Nyckelord :Overview planning; housing segregation; integration; housing and functional mix.; Översiktsplanering; boendesegregation; integration; boende och funktionsblandning.;

  Sammanfattning : Syfte: Segregation har blivit aktuellt för kommunerna i Sverige under de senaste åren.Den ojämna fördelningen av människor beror främst bland annat på sociala ochekonomiska anledningar, vilket skapar den så kallade boendesegregation. LÄS MER

 5. 5. Motionslöpning i en tät och funktionsblandad stad : exemplifierat av Nyhamnen i Malmö

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Johanna Andersson; [2019]
  Nyckelord :stadsutveckling; förtätning; funktionsblandning; fysisk aktivitet; byggd miljö; motionslöpning;

  Sammanfattning : Detta examensarbete skrivs inom ramarna för Landskapsarkitekt- programmet vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp med syfte att bidra med ökad kunskap kring löparens behov och rumsliga preferenser i det urbana landskapet, samt att undersöka vilka strukturer som verkar stödjande för motionslöpning och hur dessa kan skapas i en tät och funktionsblandad stadsstruktur. Genom en inledande litteraturöversikt undersöks teoretiskt hur motionslöpning kan främjas i en tät och funktionsblandad stad. LÄS MER