Sökning: "funktionshinder social konstruktion"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden funktionshinder social konstruktion.

 1. 1. "Vi försöker ju inte få dem att leva ett normalt liv."- LSS-anställdas förståelse av sitt uppdrag samt konstruktion av LSS-användare

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Lise Mellroth; [2018]
  Nyckelord :Funktionsnedsättning; LSS-lagen; boende för stöd och service; Social Sciences;

  Sammanfattning : Utifrån den potentiellt utsatta situation som personer med funktionshinder har i relation till de anställda på boende för stöd och service syftar uppsatsen till att undersöka de anställdas förståelse av sitt uppdrag och dess mål, samt undersöka hur de genom sitt narrativ konstruerar LSS-användaren. Intervjupersonernas förståelse av sitt arbete är främst att stödja och hjälpa LSS-användare, men ytterligare tolkningar framförs som syftar till ”LSS-användarens bästa”. LÄS MER

 2. 2. Av ord är du kommen – ord skall du åter varda, Språklig reproduktion av rådande social ordning i Försäkringskassans funktionshinderpolitiska strategi

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Maria Larsdotter; [2016]
  Nyckelord :funktionshinderpolitik; funktionsnedsättning; delaktighet; interaktion; social konstruktion; ideationell grammatik; diskursanalys; maktrelationer; textanalys; språkbruk; Social Sciences;

  Sammanfattning : Författare: Maria Larsdotter Titel: Av ord är du kommen – ord skall du åter varda Språklig reproduktion av rådande social ordning i Försäkringskassans funktionshinderpolitiska strategi Kandidatuppsats: SOC346, 15 hp Handledare: Ann-Mari Sellerberg Sociologiska Institutionen, framlagd vårterminen 2016 Problem/Bakgrund: 1993 antogs Förenta Nationernas (FN) Standardregler och 2006 Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar. Den svenska funktionshinderpolitiskens mål, i enlighet med FNs dokument, är sedan många år att samhället ska utformas så att människor med funktionshinder i alla åldrar blir fullt delaktiga i samhällslivet. LÄS MER

 3. 3. Funktionshinder, även ett sexualitetshinder? En kvalitativ studie om professionellas konstruktion av sexualitet på LSS-boenden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Josefin Boström; [2015]
  Nyckelord :Disability; sexuality; gender; professionalism; discretion; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim with this study was to examine how professionals working with people with disabilities apprehend their work with sexuality and how it is constructed in interaction with disability and gender. Some light have also been shed on the conflicting roles of these professionals when laws are contravene or lacks proper guidelines. LÄS MER

 4. 4. Parenting Young Children – sett ur ett föräldraperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Julia Ingvarsson; Marie Frisell; [2013-08-08]
  Nyckelord :Intellektuell funktionsnedsättning; Funktionshinder; Funktionsnedsättning; Föräldraförmåga; Tillräckligt god förälder; Föräldrastöd; Intersektionellt perspektiv; Social konstruktion; Rollteori;

  Sammanfattning : Frågan om föräldrar med IF kan klara ett ”tillräckligt gott föräldraskap” och omdet går att utveckla föräldraförmågan är aktuell. Både i forskning och i praxisframkommer det att föräldrar som har IF är i behov av stöd på olika sätt för attklara föräldraskapet. LÄS MER

 5. 5. Sleepsafe

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Tobias Nilsson; Jeanette Johlin; [2007]
  Nyckelord :Produktutveckling; Funktionshindrade; Design for all; Spjälsäng; Småbarnsföräldrar;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att lösa problemet med det befintliga låset till spjälsängen Sesam, en säng anpassad för funktionshindrade småbarnsföräldrar som genom att ha grindar på fram-sidan gör det lätt även för en rullstolsburen eller muskelsvag person att komma åt. Problemet är dels att grindarna behöver lyftas upp för att öppnas, ett moment som kan vara svårt för en person med nedsatt muskelfunktion. LÄS MER