Sökning: "funktionshinder utbildning"

Visar resultat 1 - 5 av 70 uppsatser innehållade orden funktionshinder utbildning.

 1. 1. Quality of Life of Lower Limb Amputees in Sweden: A Comparative Cross-sectional Study

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Karolin Lindgren Westlund; [2021]
  Nyckelord :Amputerad; Funktionshinder; Deltagande; Livskvalité; Protes; WHOQOL-BREF;

  Sammanfattning : Bakgrund: Mycket av tidigare forskning som har inkluderat personer med amputation på nedre extremiteten har varit fokuserad på gång och balans och på tillfredställelse med protes. Fler faktorer påverkar livskvalité och välmående än enbart avsaknad av funktionshinder. LÄS MER

 2. 2. Hur skapar vi förutsättningar för elever med neuropsykiatriska funktionshinder i fritidshem? : En kvalitativ studie om grundlärarei fritidshem, rektorer och områdeschefs erfarneheter av resursfördelning och särskilt stöd till barn neuropsykiatriska fukn tionshinder  i fritidshem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Anna-Carin Elv; [2021]
  Nyckelord :lärmiljöer; neuropsykiatriska funktionshinder; resursfördelning; särskilt stöd;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att ta reda på vilka förutsättningar som krävs för en välfungerande resursfördelning kring särskilt stöd i fritidshem gällande elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF).   Forskningsfrågor:  ·       Hur arbetar olika verksamheter för att bedöma tilldelningen av särskilt stöd till elever med Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar på fritidshemmet?  ·       Hur kan skolans organisation och miljö utformas för att skapa anpassade förutsättningar för elever med Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar? Studiens ansats är kvalitativ med semistrukturerade intervjuer med två lärare i fritidshem, två rektorer och en områdeschef. LÄS MER

 3. 3. De dolda superkrafterna : En studie i barnlitteratur med fokus på funktionsvariationer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Zaynab Hamid; Astrid Gullström Öhlin; [2018]
  Nyckelord :ADHD; Aspergers syndrom; autism; barnlitteratur; dyslexi; funktionshinder; funktionsnedsättning; funktionsvariation; högfungerande autism; hörselnedsättning;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur karaktärer med funktionsvariation gestaltas i några barnböcker. Detta genomfördes genom att välja och analysera sex olika barnböcker i vilka huvudkaraktären har en funktionsvariation. LÄS MER

 4. 4. Villkor och förutsättningar i idrott och hälsa : Lärarnas egna uppfattningar om deras förutsättningar i arbetet med funktionshindrade elever

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Mergim Manaj; [2018]
  Nyckelord :Physical education; disabilities; special education teacher; needs; cooperation; Idrott och hälsa; funktionsnedsättning; speciallärare; specialpedagog; behov; samarbete;

  Sammanfattning : Den här studien fokuserar sig på lärares uppfattningar kring deras förutsättningar i arbetet med elever med funktionshinder. Material hämtas från fem kvalitativa semistrukturerade intervjuer i södra Sverige. Det insamlade materialet analyseras med hjälp av läroplansteori och genom en tematisk innehållsanalys. LÄS MER

 5. 5. THE NURSING NEEDS OF PERSONS WITH DISABILITIES IN NEPAL - A CAREGIVERS PERSPECTIVE

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Philip Sörenby Tuneld; Adam Franz-Josef Viktor Björck; [2018]
  Nyckelord :caregiver; nepal; nursing needs; persons with disabilities;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det är brist på studier av vårdgivarnas behov i södra Asien. Studien kommer förhoppningsvis att leda till bättre vård för personer med funktionshinder och arbetsmiljö för vårdgivarna. Syfte: Beskriva vårdgivares erfarenheter i vård av funktionshindrade. LÄS MER