Sökning: "funktionshinder-politisk ambition"

Hittade 1 uppsats innehållade orden funktionshinder-politisk ambition.

  1. 1. Att realisera svårfångade ideal

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

    Författare :Fredrik Gollmer; [2021-02-18]
    Nyckelord :LSS; makt; maktdimension; maktlöshet; autism; autismspektrumtillstånd; AST; funktionshinder; funktionsnedsättning; intellektuell funktionsnedsättning; funktionshinder-politisk ambition; vosfär;

    Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att skapa en djupare förståelse för den maktdimension och maktlöshet som förstås existera i viss verksamhet enligt LSS, för att med en sådan förståelse som utgångspunkt problematisera insatsens praktik. Studien tar avstamp i två hypoteser. LÄS MER