Sökning: "funktionsvariation"

Visar resultat 11 - 15 av 46 uppsatser innehållade ordet funktionsvariation.

 1. 11. Funktionsaktivsm : Onlineaktivism och samhällsengagemang på Twitter

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Medieteknik

  Författare :Fredrik Wintzell; [2018]
  Nyckelord :civic engagement; online activism; disability; twitter; nethnography; design; media and communication technology; samhällsengagemang; onlineaktivism; funktionsvariation; funktionsnedsättning; twitter; netnografi; design; medietknik;

  Sammanfattning : Activism and Civic engagement on social media have been taking place since they became a part of communication takes place in people’s everyday lives (Mihailidis 2015). This thesis aims to study the new opportunities for civic engagement and activism that have arisen through the growth of digital media. LÄS MER

 2. 12. Den hjärnvänliga utbildningen : Kognition, neuropsykiatrisk funktionsvariation och faktorer för skolframgång

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Nils Holm; [2018]
  Nyckelord :adhd; exekutiva funktioner; känsla av sammanhang; motivation; själv- reglering; skolprestationer; språkstörning;

  Sammanfattning : Idag är avklarad gymnasieutbildning en grundförutsättning för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Utan utbildning är risken stor för utanförskap och långvarig arbetslöshet, speciellt för de med någon form av neuropsykiatrisk funktionsvariation. LÄS MER

 3. 13. Surfplattan som stödresurs för barn med funktionsvariationen autism : En kvalitativ textanalys med utgångspunkt i vetenskapliga artiklar

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik; Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Malin Eklund Larsen; Nadja Mann; [2018]
  Nyckelord :Autism; surfplatta; kommunikation; förskola; funktionsvariation; digital resurs.;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att belysa hur en surfplatta kan stödja och främja barn med funktionsvariationen autism i sin kommunikativa förmåga och i sitt sociala samspel. Studiens tidigare forskning går igenom kommunikation och surfplattan som stödresurs för barn med autism, denna forskning pekar på attbarnen kan få stöd av en surfplatta men att forskningen är bristfällig. LÄS MER

 4. 14. Jag vill att mitt barn ska bli accepterat precis som det är : Mammor till barn med autism om känslor och upplevelser kring omgivningens bemötande

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Hanna Bredesen; Hanna Höydahl Anderberg; [2018]
  Nyckelord :autism; social interaction; mothers experience; face; stigma; autism; autismdiagnos; social interaktion; mammans upplevelse; face; stigma;

  Sammanfattning : Människors olikheter bemöts ofta med fördomar och stereotypa uppfattningar, men detär av största vikt att förstå att ingen människa är en funktionsvariation, utan en unikindivid med en unik personlighet. Denna studies syfte var att få en djupare förståelse förhur mammor till barn med autismdiagnos upplever samt känslomässigt ochbeteendemässigt hanterade hur allmänheten bemötte deras barn. LÄS MER

 5. 15. Hur speglas “idealet” i matematikläromedel : Kvantitativ läromedelsanalys för årskurserna 2,5 och 7, om normerna genus, familjekonstellation och funktionsvariation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Emelie Ahrens; Emma Aldevärn; [2018]
  Nyckelord :Läromedelsanalys; Genus; Grundskolan; Normer; Matematik; Symboliska attribut;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur genus, familjekonstellationer och funktionsvariation framställs i utvalda matematikläromedel för grundskolan årskurs 2, 5 och 7.  Läromedelsanalys har gjorts på 50 sidor vardera i sex stycken läromedel, från serierna Matte Direkt och Favorit Matematik. LÄS MER