Sökning: "funktionsvariation"

Visar resultat 11 - 15 av 42 uppsatser innehållade ordet funktionsvariation.

 1. 11. Hur speglas “idealet” i matematikläromedel : Kvantitativ läromedelsanalys för årskurserna 2,5 och 7, om normerna genus, familjekonstellation och funktionsvariation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Emelie Ahrens; Emma Aldevärn; [2018]
  Nyckelord :Läromedelsanalys; Genus; Grundskolan; Normer; Matematik; Symboliska attribut;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur genus, familjekonstellationer och funktionsvariation framställs i utvalda matematikläromedel för grundskolan årskurs 2, 5 och 7.  Läromedelsanalys har gjorts på 50 sidor vardera i sex stycken läromedel, från serierna Matte Direkt och Favorit Matematik. LÄS MER

 2. 12. Förskolans utemiljö - en plats för alla barn? : En kvalitativ studie om delaktighet och tillgänglighet för barn med fysiska funktionsvariationer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Ivana Matanovic; Johanna Lundahl; [2018]
  Nyckelord :Funktionsvariation; tillgänglighet; delaktighet; arbetssätt; utemiljö; hermeneutik;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att få en djupare förståelse för hur pedagoger, förskolechefer och Specialpedagogiska skolmyndigheten förstår förskolans utemiljö som arena för delaktighet och tillgänglighet för barn med fysiska funktionsvariationer. I denna studie undersöks vad förskolans pedagoger, förskolechefer och Specialpedagogiska skolmyndigheten säger om delaktighet och tillgänglighet i utemiljön utifrån barn med fysiska funktionsvariationer samt hur pedagoger, förskolechefer och Specialpedagogiska skolmyndigheten talar om arbetssättet i utemiljön utifrån barn med fysiska funktionsvariationer. LÄS MER

 3. 13. Tillgänglighetsanpassad naturlek med historisk inspiration : en gestaltning av Uppåkra arkeologiska centers utemiljö

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Ellen Bergqvist; Lisa Hjern; [2018]
  Nyckelord :lekmiljö; naturlek; utomhuslek; tillgänglighet; funktionsvariation; Vendeltid; Uppåkra; gestaltning;

  Sammanfattning : Detta arbete belyser utomhuslekens betydelse för barns utveckling. Arbetet omfattar även hur en god lekmiljö utomhus kan byggas upp i ett gestaltningsförslag tillgängligt för barn med funktionsvariation. Utifrån detta undersöks även olika möjligheter till att kombinera en historisk plats med naturlek. LÄS MER

 4. 14. Estudios de nivel superior en lenguas y estudiantes con síndrome de Asperger : Ventajas y desventajas

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Romanska och klassiska institutionen

  Författare :Jenny Undin; [2018]
  Nyckelord :University studies; Foreign Languages; Spanish as a Foreign Language; Special Education; Functional Diversity; Asperger s Syndrome; Universitetsstudier; Främmande språk; Spanska som främmande språk; Specialpedagogik; Funktionsvariation; Aspergers syndrom; Estudios universitarios; lenguas extranjeras; español como lengua extranjera; educación especial; diversidad funcional; síndrome de Asperger;

  Sammanfattning : El siguiente estudio tiene como objetivo explorar la situación de los estudiantes con síndrome de Asperger en dos universidades suecas, concentrándonos en los estudios de lenguas extranjeras, específicamente de español. Por consiguiente, nos enfocamos solamente en las universidades que ofrecen programas de estudios vinculados a la enseñanza de lenguas. LÄS MER

 5. 15. De dolda superkrafterna : En studie i barnlitteratur med fokus på funktionsvariationer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Zaynab Hamid; Astrid Gullström Öhlin; [2018]
  Nyckelord :ADHD; Aspergers syndrom; autism; barnlitteratur; dyslexi; funktionshinder; funktionsnedsättning; funktionsvariation; högfungerande autism; hörselnedsättning;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur karaktärer med funktionsvariation gestaltas i några barnböcker. Detta genomfördes genom att välja och analysera sex olika barnböcker i vilka huvudkaraktären har en funktionsvariation. LÄS MER