Sökning: "funktionsvariation"

Visar resultat 21 - 25 av 46 uppsatser innehållade ordet funktionsvariation.

 1. 21. Representation och normer i högläsningsböcker : En analys av skönlitteratur som används i grundskolans tidiga år

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Mari Laru; Matilda Ström; [2018]
  Nyckelord :Högläsningsböcker; Lågstadiet; Representation; Mångfald; Normer.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att analysera hur mångfalden kommer till uttryck i högläsningsböcker som används av lärare för årskurserna Fk-3. Detta görs genom en analys i två steg, för det första ett kvantitativt analyssteg av vilka mångfaldsaspekter som finns representerade i böckerna och för det andra ett kvalitativt analyssteg av på vilket sätt kön representeras i den mest frekvent angivna högläsningsbok för respektive årskurs. LÄS MER

 2. 22. Grundsärskolan som skolform utifrån några rektorers upplevelser och dess historiska perspektiv : Omsorg och kunskapsutmaningar i grundsärskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen; Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Maria Larsson; Åsa Malmstedt; [2018]
  Nyckelord :Compulsory special school; special education;  principals; students with special needs ; Grundsärskola;  specialundervisning;  rektorer;  elever med funktionsvariation  ;

  Sammanfattning : Särskolan har funnits i Sverige sedan mitten av 1950-talet, men som en egen skolform parallellt med grundskolan och med egen läroplan, är grundsärskolan relativt ung. Dock har dess verksamhet präglats av att inte vara tillräckligt kunskapsutmanande och anses istället anammat ett mer omsorgs fokuserat uppdrag. LÄS MER

 3. 23. Intersektionalitet i bokbranschen : En analys av mångfald hos huvudkaraktärer i ungdomsböcker, baserad på tre förlags utgivning år 2015

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Elin Sköld; [2018]
  Nyckelord :Literature; adversity; book publishing; culture; ethnicity; sexuality; gender; disability; illness; publishing company; youth literature; intersectional; Litteratur; mångfald; bokutgivning; kultur; etnicitet; sexualitet; kön; funktionsvariation; sjukdom; bokförlag; ungdomslitteratur; intersektionalitet;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete har varit att undersöka tre av Sveriges största bokförlag och hur deras utgivning har sett ut när det kommer till mångfald av hudfärg, sexualitet och olika typer av sjukdomar inom ungdomslitteraturen. Till syftet fanns det två frågor som skulle besvaras: Hur har utgivningen av ungdomsböcker (12 år och uppåt) hos tre stora bokförlag sett ut under 2015 när det kommer till mångfald? Hur ser mångfalden ut hos huvudkaraktärerna ut i de utgivna böckerna? För att nå syftet med arbetet användes både kvalitativ och kvantitativ undersökning, vilket medförde att det blev två typer av undersöningar, dels en undersökning kring mångfalden hos huvudkaraktärerna, men även en statistisk undersökning där resultatet visade att mångfalden inte var så stor bland huvudkaraktärerna som man kanske skulle vilja att den var. LÄS MER

 4. 24. Tilläggsbelopp beviljat? : En diskursanalys av beskrivningar om makt, mening och identitet. En studie avseende ansökningar om tilläggsbelopp för elever med omfattande behov av särskilt stöd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Andreas Blommé; [2018]
  Nyckelord :diskursanalys; ableism; audism; funktionsvariation; governmentality; omfattande särskilt stöd och tilläggsbelopp;

  Sammanfattning : The purpose of this paper has been to highlight how discourses on disability are portrayed in two different applications for additional funding for students with special educational needs (SEN) of hearing impairment, and two regarding neuropsychiatry. The paper studies a total of 328 applications for additional funding and chosen four of these for a further in depth analysis. LÄS MER

 5. 25. Omfattande utebliven skolnärvaro : Föräldrarnas perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Psykologi

  Författare :Johanna Iivari; [2018]
  Nyckelord :Omfattande skolfrånvaro; riskfaktorer; hemmasittare; skolans roll; stödåtgärder;

  Sammanfattning : I Sverige beräknas 20 000 barn ha omfattande ogiltig frånvaro, varav 1700 har en sammanhängande frånvaro om en månad eller längre. Föreliggande studie presenterar en enkätundersökning till föräldrar vars barn har eller har haft hög frånvaro. LÄS MER