Sökning: "future archives"

Visar resultat 1 - 5 av 95 uppsatser innehållade orden future archives.

 1. 1. Svensk underrättelseinhämtning och organisationskultur under 1939/1940 : En studie av försvarsstabens fokus på sovjetisk styrkeuppbyggnad i Estland genom en kvalitativ text- och kulturanalys

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Sofia Olsson; [2024]
  Nyckelord :Underrättelseinhämtning; organisationskultur; försvarsstaben; militärattaché; sovjetisk styrkeuppbyggnad;

  Sammanfattning : This study is about a mapping of the Swedish Defense Staff's focus area for information gathering regarding the Soviet military capability, based on their military build-up in Estonia during the fall of 1939 and the spring of 1940. Relevance for this study is found in the research gap identified in previous research and intends to be able to produce a deeper understanding of the defense staff's view of the military-strategic significance of the Soviet Union's military build-up. LÄS MER

 2. 2. En triangulär studie av kärleksbrev : Känslomässiga relationer i det förflutna

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Idéhistoria

  Författare :Roger Petersson; [2023]
  Nyckelord :History of emotions; love letters; emotional experiences; romantic relationships; Historia om känslor; kärleksbrev; känslomässiga upplevelser; romantiska relationer;

  Sammanfattning : På senare tid har det funnits ett ökat fokus på att studera känslornas historia, även om detta inte alltid har varit fallet för historiker. Idén till uppsatsen formades under arbetet som kommunal arkivarie när jag stötte på en sällsynt upptäckt i arkiven - en samling av omkring två hundra kärleksbrev som utväxlats mellan Artur och Margit, ett ungt par, före och under andra världskriget. LÄS MER

 3. 3. Skillnader mellan granindivider gällande initieringsfrekvens för somatisk embryogenes

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Josefine Björs; Jonathan Sjögren; [2023]
  Nyckelord :skogsträdsförädling; Picea abies; fröklonförökning;

  Sammanfattning : Gran (Picea abies) har länge varit ett viktigt trädslag för den svenska skogsnäringen. Skogsbruket står inför en oviss framtid och med ett alltmer ostadigt klimat behövs ett genetiskt material som kan klara dessa nya prövningar. LÄS MER

 4. 4. Nuclear Heritage and Memory : A Case-Study of the Potential Repository in Östhammar

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Disa Kalin; [2023]
  Nyckelord :Radioactive waste repositories; Knowledge management; Memory Philosophy ; Cultural heritage; Slutförvaring av radioaktivt avfall; kunskapshantering; minnen; kulturarv;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen hanterar ämnet om ett nukleärt arv och minne genom en fallstudie bunden till fyra identifierade aktörer. Alla fyra arbetar med etablerandet av ett slutförvar för högaktivt och långlivat radioaktivt avfall vilket förväntas vara fortsatt farligt under 100,000-tals år. LÄS MER

 5. 5. Var god dröj : En kvalitativ studie av hur offentliga arkivinstitutioner arbetar med externa arkivdepåer för pappersarkiv

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Johanna Lundblad; [2023]
  Nyckelord :Public archival institutions; Archival materials; Off-site storage; Library storage centers; Offentliga arkiv; arkivmaterial; extern depå; fjärrdepå;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine the use of off-site storage in the archival sector and how it impacts the public institutions’ work towards making the archives accessible for their users. Despite the ever-present technological advances and presumed digital future of archives the dependence on analogue records is still strong, leading to a recurring problem regarding lack of space in the archival depositories. LÄS MER