Sökning: "fyllnadsmaterial"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade ordet fyllnadsmaterial.

 1. 1. Fake it til you make it? : En studie i alternativa fyllnadsmaterial för mindre fanerskador.

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Malmstens Linköpings universitet

  Författare :Caroline Linnell; [2019]
  Nyckelord :Möbelkonservering; konservering; faner; fanerskada; fyllnadsmaterial; möbelrestaurering; restaurering; ytbehandling; kulturarv; hantverk;

  Sammanfattning : Arbetet handlar om en studie i alternativa fyllnadsmaterial för mindre fanerskador. Syftet är att tydliggöra och vidga konservatorns palett av alternativa fyllnadsmaterial och skapa riktlinjer för lagning av mindre fanerskador med hjälp av dessa material. LÄS MER

 2. 2. Grundvattenmodellering inom Loddby före detta Sulfitmassabruk

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Luft-, vatten- och landskapslära

  Författare :Clara Bachofner Gran; [2019]
  Nyckelord :Groundwater Modeling System GMS ; groundwater modeling; MODFLOW; groundwater; hydrogeology; Groundwater Modeling System GMS ; grundvattenmodellering; MODFLOW; grundvatten; hydrogeologi;

  Sammanfattning : Loddby sulfitmassabruk var under sin verksamhetstid beläget vid Loddbyviken, cirka fem kilometer norr om Norrköping. På bruket bedrevs tillverkning av sulfitmassa mellan år 1899 och 1977 inom ett område som omfattar 18,6 hektar. LÄS MER

 3. 3. Livscykelanalys av ett samverkansbjälklag av KL-trä och betong : åtgärdsförslag för minskade koldioxidutsläpp

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Gustaf Wenström; Fredrik Tambour; [2018]
  Nyckelord :KL-trä;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study was that from a life cycle assessment, LCA, present action proposals to reduce the emissions of carbon dioxide of a CLT-concrete composite floor which fulfils the regulations of Swedish National Board of Housing. Method: To be able to present action proposals towards reduced carbon dioxide emissions, literature studies was made on previous life cycle assessment on composite floors with various materials. LÄS MER

 4. 4. Granulat på konstgräsplaner i Gävle kommun : Miljöpåverkan vid spridning via dagvattensystem

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik; Högskolan i Gävle/Miljöteknik

  Författare :Lina Norell; Josefine Sundqvist; [2018]
  Nyckelord :Microplastic; artificial turf; granules; recycled rubber; environment; leaching; toxic substances; water status.; Mikroplast; konstgräsplan; granulat; återvunnet gummi; miljö; urlakning; toxiska ämnen; vattenstatus.;

  Sammanfattning : Konstgräsplaner kan beaktas som en betydande utsläppskälla av mikroplaster. Fyllnadsmaterialet som används på konstgräsplaner kallas granulat och går under definitionen mikroplast. De som används främst på den svenska marknaden är SBR, TPE, EPDM och R-EPDM. LÄS MER

 5. 5. Reningsmetoder för dagvatten innehållande mikroplaster från konstgräsplaner

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Vera Fjordefalk; [2018]
  Nyckelord :konstgräsplaner; fyllnadsmaterial; granulat; granulatfälla; granulatfilter;

  Sammanfattning : Det finns ungefär 1255 utomhusplaner gjorda av konstgräs i Sverige och den årliga ökningen uppskattas till 100 planer. Konstgräsplaner ger många fördelar för sportutövning och anläggningen av dessa har därför ökat kraftigt sedan sekelskiftet. Framförallt möjliggör konstgräsplaner en längre spelsäsong och fler speltimmar. LÄS MER