Sökning: "fyra m"

Visar resultat 1 - 5 av 559 uppsatser innehållade orden fyra m.

 1. 1. Powerful knowledge i etikundervisning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Mirjam Fernholm; [2022-02-11]
  Nyckelord :Powerful knowledge; etisk kompetens; etikundervisning; transformation; etisk mångdimensionell kompetens;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vilken powerful knowledge som åtta intervjuade lärare på mellanstadiet framhåller som avgörande för att eleverna ska utveckla en etisk kompetens. Studien ingår i det pågående forskningsprojektet EthiCoII, som avser svara på hur en framgångsrik etikundervisning i skolan kan se ut. LÄS MER

 2. 2. High-loaded thermophilic anaerobic digestion of mixed sewage sludge : A pilot study

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Santiago Elejalde Bolaños; [2022]
  Nyckelord :thermophilic anaerobic digestion; volatile fatty acids; mixed sludge; organic loading rate; alkalinity; wastewater treatment plant; termofil rötning; flyktiga fettsyror; blandslam; organisk belastning; alkalinitet; avloppsreningsverk;

  Sammanfattning : Municipal wastewater treatment plants (WWTP) are important infrastructural components in a society and also important for sustainability. In a WWTP the most common treatment configuration is mechanical, biological, and chemical treatment of the wastewater. LÄS MER

 3. 3. En kvalitativ studie om manliga Crossfit-utövares tankar, känslor och erfarenheter av kroppsuppfattning och kroppsideal inom träningsformen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Leon Birkestad; Kevin Grozdanovski; [2022]
  Nyckelord :Crossfit; Body ideal; Body image; Crossfit; Kroppsideal; Kroppsuppfattning;

  Sammanfattning : Övergripande syftet i föreliggande studie var att studera manliga Crossfit-utövares tankar, känslor och upplevelser kring sin egen kroppsuppfattning och kroppsideal i relation till träningsformen Crossfit. I studien medverkade 10 deltagare i åldrarna 24–47 år (M=33,1 SD=7,71). LÄS MER

 4. 4. Characterization of a Novel Tubular Carbon Fibre Based Electrode for Dopamine Detection with Fast Scan Cyclic Voltammetry

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Sofia Hansson; [2022]
  Nyckelord :FSCV; Carbon Fibre Microelectrodes; Electrode development; Dopamine; Parkinson’s disease; In-vitro; FSCV; Kolfibermikroelektroder; Elektrodutveckling; Dopamin; Parkinsons sjukdom; In-vitro;

  Sammanfattning : Fast Scan Cyclic Voltammetry (FSCV) is an electrochemical technique, based on ramping a voltage through a microelectrode and measuring the resulting redox current to obtain information about an electroactive molecule. FSCV can be used for the detection of dopamine, which is a vital neurotransmitter. LÄS MER

 5. 5. Naturvistelsers inverkan på gymnasieelevers välbefinnande : En kvantitativ studie om samverkan mellan naturminuter och gymnasieelevers KASAM

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Matilda Bello Ericsson; Hanna Eriksson; [2022]
  Nyckelord :Sense of Coherence SOC ; well-being; university preparatory- and vocational preparation programs; nature minutes.; Känsla av sammanhang KASAM ; välbefinnande; högskoleförberedande- och yrkesförberedande program; naturminuter;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med studien var att undersöka sambandet mellan välbefinnande och mängden naturvistelse hos elever på högskoleförberedande- och yrkesförberedande program på gymnasiet. För att besvara syftet, utgick studien från följande frågeställningar: 1) Hur mycket tid under en period på sju dagar spenderar gymnasieelever ute i naturen? 2) I vilken grad skattar gymnasieelever sitt välbefinnande? 3) Finns det ett samband mellan mängden naturvistelse och välbefinnande hos gymnasieelever?  Metod För att besvara studiens syfte och frågeställningar tillämpades en kvantitativ metod. LÄS MER