Sökning: "fyra m"

Visar resultat 1 - 5 av 395 uppsatser innehållade orden fyra m.

 1. 1. En kvalitativ studie om Elitbandyspelaresupplevelser av övergången mellan junior till senior

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Jesper Lindström; [2018]
  Nyckelord :barriers; coping; demands; elite bandy players; resources; transition from junior to senior; barriärer; coping; elitbandyspelare; krav; resurser; övergången från junior till senior;

  Sammanfattning : Tidigare studier har visat att övergången från junior till senior är en av de svårasteövergångarna i en idrottsligkarriär samtidigt ses övergången som en kritisk tid i livet. Miljönses både som en resurs och barriär beroende på hur individen upplever miljön, vidare visarforskning att motivation samt målmedvetenhet ses som resurser. LÄS MER

 2. 2. Grönska i struktur : En studie om grönskans användning och tolkning i plandokument

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Ida Andersson; [2018]
  Nyckelord :Detaljplanering; Fuzzy Concept; Fysisk planering; Grönstruktur; Natur i staden; Översiktsplanering;

  Sammanfattning : Följande kandidatarbete undersöker hur grönska används och tolkas inom den fysiska planeringen från översiktsplan till detaljplan. Två urbanteorier har utgjort grunden för genomförandet av arbetet, Fuzzy Concept och Natur i staden. LÄS MER

 3. 3. Hur lämpliga är de geofysiska metoderna resistivitet och IP för kartläggning av PFOS?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Lina Adeen; [2018]
  Nyckelord :Resistivitetsmätningar; IP; Geofysik; PFOS; PFAS; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : PFOS (Perfluoroktansulfonat)-föroreningar har hittats på många ställen i Sverige och i resten av världen, därför finns det ett stort intresse och behov av att kunna kartlägga föroreningarna med fler metoder än vad som finns till-gängligt i dagsläget. Det här examensarbetet har som syfte att undersöka resistivitets- och IP (induced polarization)-mätningars lämplighet att kartlägga PFOS vid en brandstation i Vellinge kommun, i Skåne. LÄS MER

 4. 4. Kommunikationen mellan Pilot och Co-Pilot i trånga farleder på svenska RO-PAX fartyg

  M-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för mekanik och maritima vetenskaper

  Författare :August Henriksson; Simon Ågren; [2018]
  Nyckelord :Kommunikation; Think aloud; BRM; Trång farled; Erfarenhet; ledarskap; Enkät; Fältstudier; Navigatör;

  Sammanfattning : En av de viktigaste delarna under navigation i en trång farled med två navigatörer är en väl fungerande kommunikation. För att kommunikationen skall fungera krävs det flera olika faktorer. LÄS MER

 5. 5. Värmeöverföring mellan två zoner i en bubblande fluidiserad bädd

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för Energivetenskaper

  Författare :Christian Stigsson; [2018]
  Nyckelord :Heat transfer; fluidized beds; multi-staging; Eulerian-Eulerian two-fluid; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In this Master's thesis, the heat transfer between two zones in a bubbling fluidized bed and the resultant temperature field were examined using a laminar Eulerian-Eulerian two-fluid model in computational fluid dynamics. The purpose was to estimate the thermal potential to multi-stage a combined heat and power boiler by integration therein of a communicating gasification reactor, which utilizes heat from the combustion, and to analyze how different construction parameters influence the homogeneity of the gas temperature field. LÄS MER