Sökning: "fyra m"

Visar resultat 1 - 5 av 607 uppsatser innehållade orden fyra m.

 1. 1. En undersökning av den språkutvecklande lärmiljöni grundskolans årskurs 2 ur ett specialpedagogiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Malin Johansson; [2023]
  Nyckelord :Avkodning; lärmiljö; läsförståelse; tidiga insatser; tillgänglighet;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Johansson, Malin (2023). En undersökning av den språkutvecklande lärmiljön i grundskolans årskurs 2 ur ett specialpedagogiskt perspektiv Speciallärarprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 2. 2. "Samverkan - det är grundpelaren" : En kvalitativ studie utifrån samverkan mellan specialpedagoger och lärare runt det proaktiva arbetet på lågstadiet.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Susan Verlinden; Annica Thörn; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Thörn, Annica och Verlinden, Susan (2022). ”Samverkan - det är grundpelaren.” Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 3. 3. Vad motiverar paraidrottare att utöva idrott och motion? En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Fredrik Lindberg; [2023]
  Nyckelord :para-athletes; physical disability; Self-Determination Theory; motivation; social support; Fysisk funktionsnedsättning; motivation; paraidrottare; självbestämmandeteori; socialt stöd;

  Sammanfattning : The purpose of the study, which is qualitative, was to investigate what motivates para- athletes living with a physical disability to perform sports and exercise based on the self- determination theory. Then a semi-structured interview guide that is designed based on the self-determination theory's sub theory BPNT (Basic psychological needs theory) (Ryan & Deci, 2002). LÄS MER

 4. 4. Vart är jag på väg, hur är jag på väg & vad är mitt nästa steg?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Batol Alawieh; Emil Hansen; [2023]
  Nyckelord :Bedömning; formativ bedömning; kamratbedömning; prestation; summativ bedömning; återkoppling.;

  Sammanfattning : Examensarbetets syfte är att belysa lärande bedömning i pedagogiska miljöer, såsom i bildklassrummet. Detta undersöker vi genom en kvalitativ gruppintervju med fyra elever och två bildlärare, om hur bedömning upplevs och vilka svårigheter elever samt lärare bemöter. LÄS MER

 5. 5. Bära på känslan av att inte räcka till - Kvinnors upplevelser av stressorer och copingstrategier inom ideellt ledarskap

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Johanna Christoffersson; [2023]
  Nyckelord :stress; coping; women; football coaches; non-profit; stress; coping; kvinna; fotbollstränare; ideell;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att beskriva kvinnors upplevelse av stress och copingstrategier i det ideella ledarskapet. Deltagarna var kvinnor med flera års erfarenhet av ideellt ledarskap. Semi-strukturerade intervjuer genomfördes (M=46 min) på åtta deltagare, transkriberades och analyserades med hjälp av principer för tematisk analys. LÄS MER