Sökning: "fyra m"

Visar resultat 1 - 5 av 480 uppsatser innehållade orden fyra m.

 1. 1. Avgränsningsmetodens betydelse för hydraulisk modellering av spill- och dagvattennät

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Luft-, vatten och landskapslära

  Författare :David Johansson; [2019]
  Nyckelord :delineation method; catchment; collection system; hydraulic modeling; stormwater; wastewater; avgränsningsmetod; avrinningsområde; avloppsnät; hydraulisk modellering; dagvatten; spillvatten;

  Sammanfattning : Metoden för att avgränsa modellområdet i delavrinningsområden med homogena hydrologiska parametrar inför hydrauliska ledningsnätssimuleringar kan vara tidsödande. Olika metoder och tillvägagångssätt finns att tillgå, men kunskapen om hur valet av avgränsningsmetod påverkar simuleringsresultaten är begränsad. LÄS MER

 2. 2. Modeling contingency infiltration scenarios in MODFLOW : Stockholm Bypass and tunnel induced groundwater drawdown

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Aslan Abdo; [2019]
  Nyckelord :tunnel induced groundwater drawdown; MODFLOW; artificial recharge; land subsidence; grundvattenavsänkning; tunnel inläckage; MODFLOW; infiltration; sättning;

  Sammanfattning : Subsurface constructions, such as tunnels, create hydrogeological challenges in mitigating risk of subsidence due to groundwater drawdown. Presenting readily made precautionary mitigation plans, such as strategically planned artificial recharge applications, can help effectivise the mitigation process. LÄS MER

 3. 3. En kvalitativ studie om Elitbandyspelaresupplevelser av övergången mellan junior till senior

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Jesper Lindström; [2018]
  Nyckelord :barriers; coping; demands; elite bandy players; resources; transition from junior to senior; barriärer; coping; elitbandyspelare; krav; resurser; övergången från junior till senior;

  Sammanfattning : Tidigare studier har visat att övergången från junior till senior är en av de svårasteövergångarna i en idrottsligkarriär samtidigt ses övergången som en kritisk tid i livet. Miljönses både som en resurs och barriär beroende på hur individen upplever miljön, vidare visarforskning att motivation samt målmedvetenhet ses som resurser. LÄS MER

 4. 4. Grönska i struktur : En studie om grönskans användning och tolkning i plandokument

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Ida Andersson; [2018]
  Nyckelord :Detaljplanering; Fuzzy Concept; Fysisk planering; Grönstruktur; Natur i staden; Översiktsplanering;

  Sammanfattning : Följande kandidatarbete undersöker hur grönska används och tolkas inom den fysiska planeringen från översiktsplan till detaljplan. Två urbanteorier har utgjort grunden för genomförandet av arbetet, Fuzzy Concept och Natur i staden. LÄS MER

 5. 5. Monitoring of a heat pump system using deep borehole heat exchangers

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Baptiste Delattre; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sweden has been one of the first countries in the world to use ground-source heat pumps (GSHP) to supply heating and cooling to its buildings. Today, it is the leading country in Europe and new installations tend to have larger capacities. LÄS MER