Sökning: "fyra m"

Visar resultat 1 - 5 av 550 uppsatser innehållade orden fyra m.

 1. 1. HR-praktikers Känsla av sammanhang vid distansarbete - En kvantitativ studie om hur olika generationer av HR-praktiker uppfattar Känsla av sammanhang vid distansarbete

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Linnéa Sandberg; Noelle Gustafsson; [2021-08-20]
  Nyckelord :känsla av sammanhang; distansarbete; generationer;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur HR-praktiker uppfattar Känsla avsammanhang (Kasam) vid distansarbete, samt undersöka om det finnsgenerationsskillnader i denna uppfattning. 56 stycken HR-praktiker deltog istudien genom att besvara en enkät. Av dessa var 7 män och 49 kvinnor. LÄS MER

 2. 2. ”Nu kan till och med en idiot se att jag är dålig”. En kvalitativ studie av att kommunicera om egen svår sjukdom.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Charlotta Öhrling; [2021-07-01]
  Nyckelord :Palliativ vård; Kommunikationsnormer; Kroppens fenomenologi; Privat information; Kommunikationskanaler;

  Sammanfattning : Kommunikation är starkt betonad inom palliativ vård och genomsyrar styrdokument och kliniskt arbete. Frustration kan ibland uppstå i det professionella vårdteamet över patienters och närståendes kommunikation om sjukdom. Syftet med studien var att öka förståelsen för den sjukes erfarenheter av att kommunicera om egen svår sjukdom. LÄS MER

 3. 3. Barns motoriska utveckling i utomhusundervisning : En kvalitativ studie utifrån förskollärares syn på barns motoriska utveckling i utomhusundervisning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Denice Kovacs; Catarina Mårtensson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med studien .r att bidra med kunskap om hur f.rskoll.rare upplever motorisk utveckling i utomhusundervisning, hur f. LÄS MER

 4. 4. Odlade torvjordar och växthusavgång : effekter av pH, temperatur och vattenhalt

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Soil and Environment

  Författare :Lisette Nordgren; [2021]
  Nyckelord :odlad torvjord; pH; kalk; växthusgaser;

  Sammanfattning : Torvmarker utgör potentiella sänkor av växthusgaser (VHG) och täcker en betydande andel av Sveriges yta. Förra seklet dikades en stor del av markerna för odling m.m. vilket i nutid har lett till en ökande problematik med mikrobiell nedbrytning och torvförlust. LÄS MER

 5. 5. Illustrationer som informationsbärare : En analys av illustrationer i fysikläroböcker för årskurs 4–6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Anton Björklund; Golestan Rahem dost; [2021]
  Nyckelord :Läroboksanalys; Fysikläroböcker; Årskurs 4–6; Multimodalitet; Kognitiv semiotik;

  Sammanfattning : Syftet med denna läroboksanalys var att undersöka användningen av illustrationer i fysikläroböcker för årskurs 4–6. Samtliga illustrationer från utvalda kapitel från fyra fysikläroböcker analyserades både kvantitativt och kvalitativt med hjälp av analysmodeller baserade på Rune Petterson och Scott W. Slough m.fl. LÄS MER