Sökning: "fysical"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade ordet fysical.

 1. 1. Formspråk för en människofokuserad urban gestaltning : Strategier för ökad tillgänglighet till stadens offentliga rum

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Emelie Wester; [2018]
  Nyckelord :Fysisk planering; Urban planering; Stads arkitektur; Arkitektur; Mentala funktionsnedsättningar; Neurologiska funktionsnedsättningar; Funktionsnedsättningar; Funktionsvariationer; Autism; Autismspektrumet; Tillgänglighet; Miljö; rum; organisk; gestaltning; offentlig; allmän; Neuroatypisk; Social hållbarhet; Planerings principer;

  Sammanfattning : Denna uppsatts i fysisk planering undersöker möjligheterna för gestaltningar av urbana offentliga miljöer utifrån ett organiskt människofokuserat perspektiv för att öka tillgängligheten för individer med högkänsliga sinnen till stadens publika miljöer. Det här arbetet fokuserar på sinnesintryckskänsligheten och hur genom detta miljöer som är bättre för alla människor kan skapas, samtidigt som fler funktionsnedsättningars (även neurologiskas) behov kan involveras vid planläggningen av städers miljöer. LÄS MER

 2. 2. Oacceptabel föräldraförmåga... : En kvalitativ studie om när socialnämnden bedömt att föräldrar brister i omsorgen om sina barn.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Karolin Gustafsson; Olaf Pleischl; [2017]
  Nyckelord :Social service; LVU; parental capacity; neglect; risk factors; assessment.; Socialnämnden; LVU; föräldraförmåga; omsorgssvikt; riskfaktorer; bedömning.;

  Sammanfattning : Our purpose with this study was to understand how social welfare board perceive neglect and what they consider are unacceptable flaws in parental capacity. The central focus of the study is located in the assessment of the social welfare boards when they consider that the parental capacity is unacceptable. LÄS MER

 3. 3. Stressrestoration i urbana miljöer : en platsanalys av Uppsala entré och Frodeparken

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Fredrika Thomasdotter; Nima Karimzadeh; [2016]
  Nyckelord :landskapsarkitektur; miljöpsykologi; restoration; stadsplanering; stress;

  Sammanfattning : Grönska och natur har många positiva effekter på individers hälsa. Då vissa städer växer och förtätas minskar grönytorna i staden och utrymme för rekreation och återhämtning i natur minskar. Detta i takt med att stress och utmattningssyndrom bland allmänheten ökar markant. LÄS MER

 4. 4. Transformerade koordinater i referenssystemet SWEREF 99

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för data-, elektro- och lantmäteriteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för data-, elektro- och lantmäteriteknik

  Författare :Linn Håkansson; Elenore Herrström; [2015]
  Nyckelord :SWEREF 99; surveying; GNSS; NRTK; fysical; deviation.; SWEREF 99; mätning; GNSS; NRTK; fysisk; avvikelse.;

  Sammanfattning : Sverige är uppbyggt av fastigheter och en fastighet avgränsas med hjälp av punkter, exempelvis dubb i berg eller rör i mark. Fastighetsgränsers fysiska läge stämmer inte alltid överens med koordinaterna i referenssystemet, vilket resulterar i avvikelser. LÄS MER

 5. 5. Separation

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Elin Stensils; [2015]
  Nyckelord :Norra Begravningsplatsen; Krematorium; Grid;

  Sammanfattning : SeparationMitt projekt rör sig kring temat separation, separation av funktioner, separation i fysisk bemärkelse och separation av människor. Jag spenderade mycket tid åt att undersöka kreamtoriet som anläggning, dess programdelar och platsen som vi fått till förfogande. LÄS MER