Sökning: "fysisk aktivitet miljö"

Visar resultat 1 - 5 av 276 uppsatser innehållade orden fysisk aktivitet miljö.

 1. 1. HINDER I VARDAGEN FÖR BARN OCH UNGDOMAR MED LÅNGVARIG ICKE-MALIGN SMÄRTA

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Hilda Gustafsson; Elise Hansson; [2021-04-20]
  Nyckelord :Child; adolescent; chronic pain; activities of daily living; occupational theory;

  Sammanfattning : Bakgrund Långvarig, icke-malign smärta är vanligt förekommande bland barn och ungdomar, ungefär var tionde drabbas. Långvarig smärta innebär ofta ett påtagligt lidande i det dagliga livet. Aktivitet är ett centralt begrepp inom arbetsterapi och omfattar allt människor gör och engagerar sig i för att fylla sin tid. LÄS MER

 2. 2. ”Spring inte här inne, annars får ni gå ut!” : En studie om fysisk aktivitet i förskolan och förskollärares uppfattningar av ämnet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Kajsa Svensson; Ulrika Carlberg; [2021]
  Nyckelord :fenomenografi; fysisk aktivitet; förskollärare; förskola; habitus; miljö; rörelse;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att skapa en fördjupad förståelse för ett antal förskollärares uppfattningar av fysisk aktivitet och rörelse i förskolan genom ett fenomenografiskt perspektiv. Vår undersökningsmetod är inspirerad av en fenomenografisk ansats och presenteras genom fyra beskrivningskategorier: förskollärarens intresse, miljö, läroplanen och kunskap. LÄS MER

 3. 3. ”JAG UPPLEVER ATT DEFYSISKT AKTIVA OFTA ÄRPIGGARE OCH HAR HELTENKELT MER ENERGI” : En intervjustudie med fokus på fysiskaktivitet i fritidshemmet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Tim Jonsson Jangenmalm; Johan Larsson; [2021]
  Nyckelord :Fritidslärare; rörelse; utveckling; självkänsla; miljö;

  Sammanfattning : Examensarbetes syfte är att undersöka hur olika fritidshem arbetar med rörelse, vilkaförutsättningar som finns för det, och hur fritidslärarna anser att rörelseaktiviteter bidrar tillelevernas utveckling. Metoden som användes var en skriftlig intervju som genomfördesmed nio olika yrkesverksamma fritidslärare. LÄS MER

 4. 4. Motivationsfaktorer kring fysisk aktivitet under behandling av bröstcancer

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :André Ebbesson; [2021]
  Nyckelord :Breast cancer; Motivational factors; Physical activity; Bröstcancer; Fysisk aktivitet; Motivationsfaktorer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer har kommit att bli den vanligaste cancerformen för kvinnor och omkring 20 kvinnor varje dag får beskedet att dem har bröstcancer. Uppkomsten till varför bröstcancer uppstår är inte heller helt klarlagd men en av riskfaktorerna för både uppkomst och återfallsrisk är fysisk inaktivitet. LÄS MER

 5. 5. Barns rörelse i förskolan : Förskollärarnas resonemang om rörelseaktiviteter och dess effekter i förskolans olika miljöer

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Elvesa Jujic; Beatrice Bogren; [2021]
  Nyckelord :Rörelseaktivitet; förskolans miljö; motorisk utveckling; kognitiv utveckling; sociokulturella speglingar;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att belysa förskollärares syn på arbetet med rörelseaktiviteter i förskolans olika miljöer, samt vilka effekter det ger på barns utveckling. Studien genomfördes via semistrukturerade intervjuer, där sex förskollärare i två olika kommuner gav sin syn på hur arbetet med rörelse sker på deras förskola. LÄS MER