Sökning: "fysisk aktivitet utbildning"

Visar resultat 1 - 5 av 306 uppsatser innehållade orden fysisk aktivitet utbildning.

 1. 1. Arbetet med fysisk aktivitet i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Magdalena Larsson; [2024]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; förskola; planerad undervisning; spontan undervisning; förskollärare; hälsa och välmående.;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att studera förskollärares arbete med fysisk aktivitet i undervisningen.Studiens fokusområde berör ämnet fysisk aktivitet och är en fördjupning i förskollärarens arbetemed fysisk aktivitet i den planerade och spontana undervisningen. LÄS MER

 2. 2. Förskollärarens syn på fysisk aktivitet och lärande : Barns möjligheter till fysisk aktivitet i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Jonna Andersson; Reneé Giallousis; [2024]
  Nyckelord :fysisk aktivitet; rörelse; lärande; barns behov; förskollärares syn; förskollärares uppfattningar; undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att analysera förskollärares uppfattningar om fysisk aktivitet och lärande då svenska forskningsstudier visar att förskolebarnen idag rör på sig för lite. Studien har ge- nomförts med hjälp av en kvalitativ forskningsmetod, där tre förskollärare har intervjuats kring deras uppfattningar, medvetenhet och engagemang, samt hur de ser på möjligheterna att skapa en utbildning med fysisk aktivitet som verktyg. LÄS MER

 3. 3. Fysisk aktivitet och rörelse i förskolans inomhusmiljö : En studie om rektorers och förskollärares kunskaper och intresse samt den praktik de genomför i verksamheten

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Linda Henriksson; Viktoria Smidare; [2024]
  Nyckelord :Indoor environment; movement; physical activity; preschool teachers experiences; principals experiences; Fysisk aktivitet; förskollärares erfarenheter; inomhusmiljö; rektorers erfarenheter; rörelse;

  Sammanfattning : Denna studie har till syfte att undersöka hur rektorers och förskollärares kunskap och intresse av fysisk aktivitet kan påverka barns möjligheter att delta i planerade rörelseaktiviteter och utveckla sin grovmotorik i inomhusmiljö. Bakgrunden ger en översikt kring styrdokument och riktlinjer, från litteratur redogörs grundläggande rörelseförmåga och inomhusmiljöns betydelse. LÄS MER

 4. 4. Skolidrott - deltagande och ombyte : En kvantitativ studie om elever i årskurs 9 utifrån ett sociokulturellt perspektiv

  M1-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Vilma Fälting; Lova Thorin; [2024]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduktion  Idrottsundervisningen i skolan är en viktig komponent i elevernas utbildning och välbefinnande. För en del elever är idrottsundervisningen den enda tillgången till regelbunden fysisk aktivitet, ämnet har således en avgörande betydelse för många elevers välmående och hälsa. LÄS MER

 5. 5. Psykiatrikers uppfattning om fysisk aktivitet och fysioterapi vid depression och ångestsyndrom

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi och beteendemedicin

  Författare :Lovisa Sjödin; Lydia Hemmingsson; [2024]
  Nyckelord :perception; psychiatrist; depression; anxiety; physiotherapy; physical activity;

  Sammanfattning : Bakgrund: Depression och ångestsyndrom var 2019 de mest förekommande psykiatriska tillstånden. Trots den låga prioriteringen i de nationella riktlinjerna finns det studier som visat positiv effekt av fysisk aktivitet och fysioterapi för depressions- och ångestsymtom. LÄS MER