Sökning: "fysisk funktionsnedsättning"

Visar resultat 1 - 5 av 195 uppsatser innehållade orden fysisk funktionsnedsättning.

 1. 1. Lågt valdeltagande bland personer med intellektuell funktionsnedsättning : En kvalitativ intervjustudie om nätverkets roll för ett politiskt deltagande

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sofia Karlsson Ahrén; [2022]
  Nyckelord :Valdeltagande; intellektuell funktionsnedsättning; civic voluntarism model; politiskt deltagande; rösträtt;

  Sammanfattning : Personer med intellektuell funktionsnedsättning påvisar ett lägre valdeltagande jämfört med övrig befolkning i Sverige. Vad detta beror på är inte helt självklart. LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelser av rehabilitering efter stroke : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Anders Hansted Thage; Lori Selmonaj; [2022]
  Nyckelord :Experience; Nursing; Patient-perspective; Rehabilitation; Stroke; Omvårdnad; Patientperspektiv; Rehabilitering; Stroke; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Årligen insjuknar 30 000 människor i stroke i Sverige, där 6100 personer avlider i sjukdomen. Stroke är en sjukdom där cirkulationsstörningar uppstår i nervvävnaden i hjärnan, vilket ger neurologiska bortfall som symtom. Detta uppstår av artärembolier, trombos och hjärnblödningar. LÄS MER

 3. 3. Socialarbetares Upplevelser om Sina Arbetsvillkor som Profesionella med Fysisk Funktionsnedsättning

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Carla Perez De Arce Nowicki; [2022]
  Nyckelord :Accessibility; barriers; opportunities; physical disability; social work; stigma; the social model; Fysisk funktionsnedsättning; hinder; möjligheter; sociala modellen; socialt arbete; stigma; tillgänglighet;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att undersöka socialarbetares erfarenheter av att arbeta som professionell med fysisk funktionsnedsättning. Metoden som användes var kvalitativ där semistrukturerade djupintervjuer fördes med respondenter vars upplevelser analyserades och tolkades utifrån två teoretiska inriktningar, nämligen Stigmateorin och den sociala modellen. LÄS MER

 4. 4. This is "Tricky"! : A Micro-ethnographic Study of Participation and Inclusion of Integrated Students with Intellectual Development Disorder in Swedish Compulsory Schools

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och ämnesdidaktik

  Författare :Pernilla Lindberg; Brittany Westerblom; [2022]
  Nyckelord :ethnography; inclusion; integration; intellectual development disorder; own experience; participation; participation model; student’s voice; delaktighet; delaktighetsmodellen; egen erfarenhet; elevens röst; etnografi; inkludering; integrering; intellektuell funktionsnedsättning;

  Sammanfattning : The aim of this study is to provide increased knowledge about the experiences of some Swedish students with intellectual development disorder who are enrolled in compulsory school for pupils with learning disabilities and study according to that curriculum but attend school as integrated students. The study examines how these students understand opportunities and experiences of participation and inclusion in their learning environment and social existence based on self-perceived experiences. LÄS MER

 5. 5. Tillgänglighet och delaktighet i friluftslivsföreningar : Hinder och möjligheter för att erbjuda verksamhet för personer med fysisk funktionsnedsättning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Emma Lehtola; [2022]
  Nyckelord :Disability; accessibility; participation; outdoor recreation; association; municipality; Funktionsnedsättning; tillgänglighet; delaktighet; friluftsliv; föreningar; kommun;

  Sammanfattning : Bakgrund: Undersökningar visar att personer med funktionsnedsättning inte har samma möjligheter till en aktiv fritid som personer utan funktionsnedsättning. Denna grupp vistas också mer sällan ute i naturen. Det finns också stora skillnader i hur kommuner och privata aktörer arbetar för att främja en aktiv fritid för denna målgrupp. LÄS MER