Sökning: "fysisk interaktion"

Visar resultat 6 - 10 av 153 uppsatser innehållade orden fysisk interaktion.

 1. 6. Gestalta för vardagsrörlighet : ett gestaltningsexempel i Folkparken i Lund

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Alma-Lena Slipac; Saga Thornberg; [2019]
  Nyckelord :vardagsrörlighet; fysisk aktivitet; folkhälsa; offentliga miljöer; parkmiljö; landskapsarkitektur; gestaltningsverktyg;

  Sammanfattning : Stillasittande är ett stort problem och dagens fysiska miljöer stödjer inte vardagsrörlighet i den omfattning som behövs. Situationen bidrar till att fler och fler har en ohälsosam livsstil där sjukdomar som är starkt kopplade till fysisk inaktivitet kostar samhället stora summor. LÄS MER

 2. 7. Kunduppfattningar och användning av användarcentrerad design i intranät : En kvalitativ studie om kunduppfattningar och användning av användarcentrerad design i intranät ur ett leverantörsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Alexandra Tylénius; [2019]
  Nyckelord :intranät; användarcentrerad design; kunduppfattningar; nyttor; motargument;

  Sammanfattning : Användarcentrerad design utmärks enligt Saffer (2010:33–34) av att användarna är involverade i hela designprocessen. Detta kräver att kunden tillsätter resurser (Lindberg 2006:22). LÄS MER

 3. 8. Vem utbildar vem? : En fallstudie om hur frontpersonalens kunskap uttnyttjas inom Telia

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Tove Augustsson; Vilhelmiina Aalto; [2019]
  Nyckelord :tjänstelogik; värdeskapande; samskapande av värde; interaktion; frontpersonal; organisatoriskt lärande; telekombranschen;

  Sammanfattning : Under det senaste decenniet har synen på värdeskapande inom marknadsföring ändrats och kunden har fått en större roll i den värdeskapande processen. Kundernas ökade inflytande har lett till att företag måste ta mer hänsyn till deras behov och preferenser. LÄS MER

 4. 9. Digital utveckling och ensamhet på äldre dagar : En kvalitativ studie rörande digitaliseringens påverkan på ensamhet hos äldre

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Hanna Emilsson; Elina Lindberg; [2019]
  Nyckelord :Ensamhet; Äldre; Åldrande; Digitalisering;

  Sammanfattning : Studier rörande ensamhet har länge varit aktuellt i forskningsvärlden och ökade risker för både fysisk och psykisk ohälsa har visats som eventuella konsekvenser av upplevd ensamhet och social isolering (De Jong-Gierveld & Van Tilburg, 2010; Cornwell & Waite, 2009). Ett samhälle som präglas av en ständig och hastig digitalisering, där digitala plattformar och kommunikationsverktyg i allt större grad tycks ersätta fysiska möten individer emellan (Arampatzi, Burger & Novik, 2018) kräver dock utökad kunskap kring dess påverkan på upplevd ensamhet. LÄS MER

 5. 10. En innehållsanalys av social hållbarhet i svenska kommuners översiktsplaner samt deras förhållningssätt till PBL

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Ellen Strand; Madeleine Erixon; [2019]
  Nyckelord :översiktsplan; översiktsplanering; fysisk planering; social hållbarhet; kommunal planering; innehållsanalys; Plan- och bygglagen; PBL; hållbarhet;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att granska eventuella skillnader mellan svenska kommuners visioner rörande social hållbarhet som konkretiseras i respektive kommuns översiktsplan. Granskningen syftar även till att generera kunskap gällande hur svenska kommuner följer Plan- och bygglagens (PBL) krav på behandling av social hållbar utveckling i den översiktliga planeringen. LÄS MER