Sökning: "fysisk miljö"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden fysisk miljö.

 1. 1. ADHD i musikklassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Simon Olsson; [2019]
  Nyckelord :ADHD; musikklassrummet; fysisk miljö; specialpedagogik; koncentrationssvårigheter;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vilka förutsättningar musikklassrummet ger med hänsyn till elever med ADHD. Med ett ramfaktorteoretiskt perspektiv undersöks resursrelaterade ramar där fokus ligger på den fysiska miljön. LÄS MER

 2. 2. Den fysiska och virtuella handelsplatsen i samspel

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen; Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Jenny Lindgren; Julia Gardholm; [2019]
  Nyckelord :fysisk handelsplats; virtuell handelsplats; uppfattad risk; bekvämlighet; genus;

  Sammanfattning : Idag är det vanligt förekommande att konsumenter genomför köp på internet, vilket i många fall kan ersätta köp i fysisk butik. Hur intresset för e-handeln utvecklas återstår att se men idag finns det fortfarande en efterfrågan på fysiska butiker. LÄS MER

 3. 3. "Och efter det besöket tittade vi på varandra och sa: Nu kör vi" : En studie om rastens syfte och påverkan på elever och lärare i fritidshemmet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Calle Grip; [2019]
  Nyckelord :Rast; Rastverksamhet; inkludering; trygghet; lärmiljö; skolgård;

  Sammanfattning : Arbetet inleds med en redogörelse för läroplanen och vetenskapliga artiklar och litteratur redovisas. Syftet med examensarbetet är att undersöka lärarnas planering av rasten med hänsyn till elevernas förväntningar. Detta examensarbete utgår från Vygotskijs sociokulturella perspektiv. LÄS MER

 4. 4. Brus! : En kvalitativ intervjustudie om den fysiska miljön för elever med hörselnedsättning i inkluderande klasser.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Aksel Pettersson Naumann; Niklas Winroth; [2018]
  Nyckelord :inkludering; hörselnedsättning; fysisk miljö; delaktighet; hörteknisk utrustning;

  Sammanfattning : Inkludering och delaktighet är centrala begrepp och en rättighet inom svensk skola. Skolan ska inrikta sig på att skapa en miljö där man kan tillmötesgå alla människors behov för att kunna skapa en jämlik utbildning för alla. LÄS MER

 5. 5. Aspekter i vårdmiljö som påverkar välmående : Allmän litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Nura Abdulwassie; Julian Medin Restrepo; [2018]
  Nyckelord :Healthcare environment; health factors; hospital design and well-being.; Bestämningsfaktorer för hälsa; Sjukhus design; vårdmiljö och välmående.;

  Sammanfattning : BACKGROUND: When a person becomes unwell and develop an illness, they become vulnerable and more sensitive to the surrounding of the environment. The importance of health care has long been seen as a factor for well-being. The Nursing role as a caregiver is central and paramount and must have a holistic approach to care. LÄS MER