Sökning: "fysisk närvaro"

Visar resultat 1 - 5 av 173 uppsatser innehållade orden fysisk närvaro.

 1. 1. “Business as usual” - En kvalitativ studie om hur team påverkas av att plötsligt tvingas ställa om till distansarbete

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Kajsa Hakefjord; Josefin Xia; [2022-02-16]
  Nyckelord :arbetsplats; distans; distansarbete; fysisk närvaro; närhet; plötslig; social identitet; sociala interaktioner; team;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur team påverkas av att plötsligt ställa om till att arbeta på distans, där arbetet har utgått från följande frågeställning: Hur påverkas team och professionella gruppers sociala identitet av att plötsligt tvingas ställa om till distansarbete? Studien är en kvalitativ tvärsnittsstudie med ett abduktivt förhållningssätt, vilken gör nedslag i organisationers aktuella situationer. Distansarbete och flexibla arbetsplatser är en pågående trend som leder till att fler organisationer väljer att tillämpa detta arbetssätt. LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelser av att använda tolk inom hälso- och sjukvården

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Ifrah Abdi Ismail; Sara Zewdie Vedberg; [2022]
  Nyckelord :Interpreters; patients experiences; migrants; communication difficulties; health care.; Tolk; patienters upplevelser; migranter; kommunikationssvårigheter; hälso- och sjukvård.;

  Sammanfattning : Introduktion: Migrationen har ökat markant det senaste decenniet. Detta leder till svårigheter att tillämpa vård på lika villkor för patienter som inte har sitt modersmål i landet de befinner sig i. Detta kräver att en tredje part som är tolk blir involverad för att underlätta kommunikationen mellan vårdgivare och patient. LÄS MER

 3. 3. Klädernas betydelse för undervisningen i Idrott och Hälsa : Idrottslärares uppfattningar av begreppet “idrottskläder” och vilken betydelse det har för elevers prestationer och resultat i undervisningen

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Johanna Sagner; David Edberg; [2022]
  Nyckelord :pe; physical; education; health; science; students; teacher; teaching; motivation; norms; idrott; idrottskläder; hälsa; vetenskap; idrottslärare; elever; lärande; motivation; normer;

  Sammanfattning : Syfte och forskningsfrågor: Syftet med studien var att undersöka och analysera hur idrottslärare uppfattar vad ”idrottskläder” är, samt deras uppfattningar om klädernas betydelse för möjligheten att delta och prestera i ämnet Idrott & Hälsa. Hur definierar lärare i Idrott och Hälsa “idrottskläder”? Hur uppfattar lärare i Idrott och Hälsa klädernas betydelse för elevers lärande och prestationer i ämnet Idrott och Hälsa? Hur upplever lärare i Idrott och Hälsa elevers idrottsklädval kopplat till motivation? Metod: I denna studie valdes en kvalitativ ansats där semistrukturerade intervjuer användes som datainsamlingsmetod. LÄS MER

 4. 4. Föräldrars upplevelse av att närvara vid akut omhändertagande - En systematisk litteraturstudie.

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Chris Karampela Enelycke; Katarina Rogius; [2022]
  Nyckelord :Akut omhändertagande; barn; familjecentrerad vård; föräldrar; närvaro; upplevelse.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Föräldrars närvaro med sina barn på sjukhus har inte alltid varit självklar. Idag förväntas dock föräldrarna alltid närvara med sina barn på sjukhuset, även i samband med akut omhändertagande. Det råder dock bland sjuksköterskor delade meningar gällande föräldrars närvaro under akut omhändertagande av deras barn. LÄS MER

 5. 5. Hur känns det att hjälpa någon att dö? : En kvalitativ litterturöversikt av sjuksköteskors upplevelser i samband med dödshjälp

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Emilia Karlsson; [2022]
  Nyckelord :Dödshjälp; kvalitativ; litteraturöversikt; sjuksköteskor; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Dödshjälp tillämpas aktivt i Nederländerna, Kanada, Spanien, Belgien, Luxemburg, Österrike, Colombia, Schweiz, Victoria (Australien), samt Washington och Oregon (USA). Dödshjälp är i nuläget olagligt i Sverige, trots detta är det en ytterst relevant fråga som lyfts flitigt i dagens samhälle. LÄS MER