Sökning: "fysisk utemiljö"

Visar resultat 1 - 5 av 64 uppsatser innehållade orden fysisk utemiljö.

 1. 1. När ska barnen vara med? : en kartläggning av skånska kommuners arbete kring barns deltagande i utveckling och förändring av fysisk utemiljö

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Anna Boman; Amanda Margaretha Odell Kling; [2024]
  Nyckelord :barn; barnperspektiv; barnets perspektiv; delaktighet; deltagande; fysisk planering; fysisk utemiljö; kommun; metod;

  Sammanfattning : Sedan 2020 har FN:s Barnkonvention varit lagstadgad i Sverige och alla barn har därför laglig rätt att vara delaktiga och delta i beslut och frågor som rör dem. Den fysiska utemiljön påverkar barn och att genom att låta barn delta i utveckling och förändring av densamma främjas bland annat barnets demokratiska kunskaper, barnets hälsa men också en hållbar stadsplanering. LÄS MER

 2. 2. Landsbygd eller stadskärna? : En studie om den geografiska placeringens påverkan på förskollärares syn på fysisk aktivitet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Elin Nilsson; Sara Flenhagen; [2023]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; Förskollärare; Förskola; Landsbygd; Stad; Syn; Utemiljö.;

  Sammanfattning : Förskolan är den miljö och arena där barnen spenderar stor del av sina liv i. Stillasittandet har ökat och allt fler barn rör sig mindre idag. Rörelse är viktigt för att vi ska kunna må bra, samt att det har en inverkan på vår hälsa och utveckling. LÄS MER

 3. 3. Tillgänglighet till urbana miljöer för personer med synnedsättning : en platsanalys av Storängstorget i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Rasmus Willart; [2023]
  Nyckelord :Tillgänglighet; användbarhet; framkomlighet; allmänna platser; utemiljöer; funktionsnedsättning; synnedsättning; ögonsjukdomar;

  Sammanfattning : Synen har en avgörande roll för hur allmänna platser upplevs och används. Synnedsättningar kan begränsa personers möjligheter att orientera sig självständigt. LÄS MER

 4. 4. Fysiska lärmiljöers betydelse, användning och utformning i förskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Lovisa Hjalmarsson; Julia Mikkonen; [2023]
  Nyckelord :lärmiljöer; innemiljö; utemiljö; förskola; förskollärare; Reggio Emilia; fysisk;

  Sammanfattning : : Hur pedagoger uppfattar den fysiska miljöns påverkan på barns utveckling och lärande i förskolan är av betydelse för vilka stöd och utmaningar barn möter och därmed hur de stimuleras och utvecklas. Syftet med studien är därför att undersöka hur förskollärare resonerar kring fysiska lärmiljöers betydelse, både inomhus och utomhus, samt hur dessa utformas och används i undervisningen för att stötta barns lärande och utveckling. LÄS MER

 5. 5. Behöver ytterstaden bli innerstaden för att vara socialt hållbar? : En fallstudie av Husbys utemiljöer

  Kandidat-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Julia Engel; Emma Ramstedt; [2023]
  Nyckelord :Million Homes Programme; public spaces; outdoor environment; social sustainability; urbanity; Miljonprogrammet; offentliga rum; utemiljö; social hållbarhet; stadsmässighet;

  Sammanfattning : Miljonprogramsområden karaktäriseras i många fall av en enformig bebyggelse, storabostadsgårdar, trafikseparering och mycket grönska. Dessa områden är i behov avupprustning, både invändigt men även i den offentliga miljön. Idag råder ett stadsmässigtideal inom stadsplanering. LÄS MER