Sökning: "fysisk utemiljö"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade orden fysisk utemiljö.

 1. 1. Fysisk aktiv lek i förskolans utemiljö : En kvalitativ studie om barns perspektiv på fysisk aktiv lek i förskolans utemiljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Ida Andersson; [2021]
  Nyckelord :Physical active play; physical activity; joy of movement; outdoor environment; preschool; children; preschool teachers; child perspectives; children s perspectives; Fysisk aktiv lek; fysisk aktivitet; rörelseglädje; utemiljö; förskolegård; barn; förskollärare; barnperspektiv; barns perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra med kunskap kring fysisk aktiv lek i förskolans utemiljö utifrån barns perspektiv. Studien är relevant för förskolan då den kan ge kunskaper som kan påverka planering av verksamheten på ett sådant sätt att de bidrar till barns fysiskt aktiva lek och barns framtida hälsa. LÄS MER

 2. 2. Rörelse och fysisk aktivitet i förskolans utemiljö under det svenska vinterhalvåret : En kvalitativ studie av svenska förskollärares upplevda förutsättningar för genomförande av rörelse och fysisk aktivitet utomhus på förskolan under vintern

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Malin Larsson; [2020]
  Nyckelord :preschool; pedagogy; qualitative study; movement; physical activity; outdoors; environment; circumstances; challenges; winter; winter months; förskollärare; kvalitativ studie; förskola; pedagogik; rörelse; fysisk aktivitet; utomhus; utemiljö; förutsättningar; utmaningar; vinter; vinterhalvår;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få en uppfattning om de förutsättningar som svenska förskollärare kan möta i samband med rörelse och fysisk aktivitet utomhus under vinterhalvåret. Studien utfördes genom kvalitativa intervjuer med yrkesverksamma förskollärare. LÄS MER

 3. 3. Förskollärarens syn på undervisning i utomhusmiljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Didaktik

  Författare :Tina Jansson; [2020]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; förskollärare; hälsa; motorik; natur; utomhusundervisning; lärmiljö;

  Sammanfattning : Den här studiens syfte är att undersöka hur förskollärare ser på sina lärmiljöer och hur de planerar för undervisning i utomhusmiljöer. Studien tar sin utgångspunkt i följande frågor: Hur ser förskollärare på sin lärmiljö och närmiljö utomhus? Vilka för/nackdelar samt svårigheter upplever förskollärarna på förskolegården och miljöer i direkt anslutning till förskolan? Det empiriska materialet bygger på en enkätstudie med fjorton förskollärare vid olika förskolor i Mellansverige. LÄS MER

 4. 4. Förskolegårdens utformning ur en motorisk synvinkel : En bildbaserad dokumenatationsstudie om hur förskolegårdar ger barnen möjlighet till motorisk utveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Isabelle Rudman; [2020]
  Nyckelord :Motor skills; physical activity; preschool yard; Motorik; fysisk aktivitet; förskolegård; konstruerad utemiljö; naturlig utemiljö.;

  Sammanfattning : Det här självständiga arbetet studerar vilka möjligheter det finns för barn att träna på deras motoriska utveckling på förskolegården. Tidigare forskning har visat att förskolegården inte ger barnen den bästa möjligheten för motorisk träning och därför studeras ämnet. LÄS MER

 5. 5. Ett gestaltningsförslag av fritidsgården Tegelhusets utemiljö - och vägen dit genom lokal involvering

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Agnes von Gegerfelt; Katarina Haara Löfstedt; [2020]
  Nyckelord :lokal involvering; medborgardialog; fritidsgård; barn; ungdomar; tonåringar; landskapsarkitektur; gestaltning av offentliga miljöer; hållbar stadsbyggnad;

  Sammanfattning : En skulle kunna säga att vi som landskapsarkitekter inte bara tar oss an en fysisk plats utan även relationen mellan människa och landskap som också innefattar ”berättelsen” om landskapet. Detta masterarbete återger den utforskande processen att sätta sig in i berättelsen om fritidsgården Tegelhusets landskap. LÄS MER