Sökning: "fysiska behov till äldre"

Visar resultat 1 - 5 av 128 uppsatser innehållade orden fysiska behov till äldre.

 1. 1. SOCIAL DISTANSERING: ETT HINDER TILL ÄLDRES VÄLBEFINNANDE UNDER CORONA PANDEMIRESTRIKTIONER

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Kylie Tanttu; Dorothy Mbabazi; [2022-01-19]
  Nyckelord :elderly; covid19; social distancing; wellbeing; nursing care; literature review;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hög ålder är en av de största riskfaktorerna för att drabbas av allvarlig sjukdom och död i Covid-19. Social distansering blev den primära åtgärden för att minska smittspridningen av COVID-19, men hälso- och sjukvårdspersonal har inte tillräcklig kunskap om hur den påverkar äldre personers välbefinnande. LÄS MER

 2. 2. Validation of mHealth Applications for Behaviour Change : A Mixed-Method Study

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Yingyuan Guo; [2022]
  Nyckelord :mHealth apps; behaviour change; validation; mixed-method; usability; app quality; mHealth-appar; beteendeförändring; validering; mixed-metod; användbarhet; appkvalitet;

  Sammanfattning : Context: The amount of Mobile Health (mHealth) applications to cultivate a healthy lifestyle or rehabilitate patients with physical or mental disabilities are increasingly available on app stores[1]. However, without a validation process, satisfactory results may not be obtained, especially for behaviour change apps. LÄS MER

 3. 3. Ofrivillig ensamhet bland äldre - Ur ett kommunalt planeringsperspektiv

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Annie Skoog; Sara Poppler Carredano; [2022]
  Nyckelord :Ensamhet; ofrivillig ensamhet; äldre; äldrevänligt; åldrande; åldersvänligt; stadsplanering; fysisk planering; kommunal planering; planprocessen; översiktsplan; detaljplan;

  Sammanfattning : Andelen äldre växer i takt med befolkningsökningen i världen och i Sverige, åldersgruppen 75-80 år eller äldre är en av de grupper som är överrepresenterade bland de som upplever ensamhet. Samtidigt tyder forskning på att faktorer i den fysiska miljön kan motverka ensamhet, vilket har gjort att ofrivillig ensamhet bland äldre varit av intresse att undersöka ur ett svenskt planeringsperspektiv. LÄS MER

 4. 4. En kartläggning av anestesisjuksköterskans arbetsmiljö : En kvantitativ enkätstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Emma McMaster; Nasim Yavari; [2022]
  Nyckelord :anestesisjuksköterska; arbetsmiljö; arbetsbelastning; kartläggning;

  Sammanfattning : Anestesisjuksköterskan utför vård på avancerad nivå till patienter med behov av anestesi vid undersökningar och behandlingar. Arbetet sker i samråd med anestesiolog som del av ett multiprofessionellt vårdteam. Arbetsmiljöns fysiska, organisatoriska- och sociala faktorer påverkar vårdkvalitén, patientsäkerheten och personalens hälsa. LÄS MER

 5. 5. Gas in Scattering Media Absorption Spectroscopy in Large Geometries: Towards Monitoring Oxygen in Adult Lungs

  Master-uppsats, Lunds universitet/Förbränningsfysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Anna Brandt; [2022]
  Nyckelord :Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : GAs in Scattering Media Absorption Spectroscopy (GASMAS) is a technique to study free gas inside strongly scattering bulk-materials. GASMAS is successful in safely measuring oxygen in lungs of neonates, with low-power tuneable diode-laser spectroscopy at 760 nm. LÄS MER