Sökning: "gåtur"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade ordet gåtur.

 1. 1. Förtätning och blandade boendemiljöers påverkan på bostadssegregation : En exempelstudie i Rinkeby

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS

  Författare :Mahdi Mahmoudi; Linus Jeborn; [2018]
  Nyckelord :bostadssegregation; fysisk förtätning; blandade boendemiljöer; Rinkeby; miljonprogramsområden;

  Sammanfattning : Bostadssegregationens problematiska omfattning i miljonprogramsområden medför många negativa konsekvenser och skapar därmed enorma utmaningar för samhällsplanerare. Fysisk förtätning har utvecklats till ett stadsplaneringsideal för hållbara städer, vilket denna studie har valt att fokusera på. LÄS MER

 2. 2. Barns utemiljö vid asylanläggningar

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Emilia Friberg; Kaisa Rajamäe; [2017]
  Nyckelord :asylanläggning; barn; landskapsarkitektur; bostadsnära miljö; barn på flykt; lek; vardagsmiljöer; utomhuslek; hälsa;

  Sammanfattning : En asylanläggning kommer under barnets första tid i Sverige utgöra en stor del av deras totala livsmiljö och utemiljön kring boendet kommer att fungera som bostadsgård. Barn har generellt sett lägre rörelsefrihet än vuxna och blir i särskilt hög utsträckning ofta beroende av, för att inte säga helt utelämnade, till de lokala villkoren i den allra närmaste boendemiljön. LÄS MER

 3. 3. Malins nya park i stadsdelen Ör, Sundbybergs kommun : utveckling av planprogram genom medborgardeltagande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Åsa Wolgast; Linda Grimheden; [2017]
  Nyckelord :Medborgardialog; Delaktighet; Social hållbarhet; Utveckling av miljonprogramsområden;

  Sammanfattning : Examensarbetets syfte är att med invånarnas delaktighet utforma ett planprogram med mål och strategier för utvecklingen av Malins park som svarar mot dagens behov och ger förutsättningar för en socialt hållbar utemiljö. Vi har med detta examensarbete utfört en medborgardialog i två steg. LÄS MER

 4. 4. Promenadmiljöns betydelse vid problemlösning

  M1-uppsats, SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Författare :Kristina Levén; [2016]
  Nyckelord :natur; promenad; problemlösning; kognition;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka vilka egenskaper i promenadmiljön som upplevs stödjande vid problemlösning. Studien är kvalitativ och tre olika metoder har använts vid datainsamlingen; semistrukturerade intervjuer, gåtur med fotografering samt en skriftlig fotoenkät. LÄS MER

 5. 5. Barns möjlighet till medverkan i BKA-processen : exemplifierat genom Sylteskolan i Trollhättan

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Linn Arnås; Klara Elg; [2016]
  Nyckelord :barnkonsekvensanalys; BKA; barnkonventionen; barns rättigheter; barns perspektiv; barns medverkan; enkätundersökning; gåtur;

  Sammanfattning : Under de två senaste decennierna har barn och unga börjat ses mindre och mindre som enbart blivande vuxna utan allt större värde har också satts på barndomens egenvärde. Barnen ses mer och mer som kompetenta och självständiga individer som besitter en expertkunskap om den egna utemiljön. LÄS MER