Sökning: "gabrijela"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet gabrijela.

  1. 1. Hörselnedsättning hos för tidigt födda barn – En litteraturstudie

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

    Författare :Elin Rydman; Gabrijela Uvalic; [2015-07-02]
    Nyckelord :hörselnedsättning; för tidig födsel; risk faktorer; hörselsystemets utveckling; hearing loss; preterm birth; risk factors; auditory maturation;

    Sammanfattning : A stay in the neonatal intensive care unit of greater than 5 days is one of the identified risks ofa sensorineural hearing loss. Preterm infants usually have at least one risk factor for hearingimpairment. The period from 25 weeks' gestation to 5 to 6 months of age is most critical tothe development of the auditory system. LÄS MER