Sökning: "gallringsuppföljning"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet gallringsuppföljning.

 1. 1. Automatisk gallringsuppföljning : utvärdering av stickvägslängd beräknad från skördarnas produktionsdata

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Författare :Lewi Köppler; [2017]
  Nyckelord :hprGallring; förstagallring; skördardata; stickvägar; stickvägsbredd;

  Sammanfattning : Kvalitetssäkring och uppföljning av utförda gallringar är en stor och viktig del i arbetet för att säkerställa att utförda åtgärder följer lagar och certifieringar samt markägares önskemål. Maskinförarna utför manuella och tidskrävande uppföljningar vilket är produktivitetssänkande. LÄS MER

 2. 2. Precision i automatisk gallringsuppföljning : en jämförande studie av effekter av beståndsfaktorer samt skillnader mellan nordliga och sydliga bestånd i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Författare :Mattias Larsson; [2017]
  Nyckelord :hprGallring; gallring; uppföljning; skördardata;

  Sammanfattning : För att utvärdera och kunna förbättra gallringsarbetet så görs det vanligtvis manuella uppföljningar av utförda gallringar. Dessa uppföljningar görs främst av maskinförarna i samband med gallringen, vilket orsakar avbrott i arbetet, fördyrar gallringen och drar ner takten på virkesproduktionen. LÄS MER

 3. 3. Automatisk gallringsuppföljning i olika beståndstyper : Ingående beståndsvariablers inverkan på precisionen hos programvaran hprGallring

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Författare :Johan Häggeborg; [2017]
  Nyckelord :Thinning; quality control; harvester data; harvester; stands; basal area; volume; tree composition; Gallring; gallringsuppföljning; skördardata; skördare; beståndsvariabler; grundyta; volym; trädslagsfördelning;

  Sammanfattning : För att kontrollera så gallringar utförs på ett korrekt sätt genomförs kontinuerliga kvalitetskontroller, dels som enkla egenuppföljningar av maskinförarna men även som mer omfattande gallringsuppföljningar av skogsbolag och skogsägarföreningar. Eftersom dessa kontroller är tidskrävande så görs i dagsläget enbart stickprovskontroller. LÄS MER

 4. 4. Rätt gallringskvalitet med automatisk gallringsuppföljning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Författare :Olof Burström; [2016]
  Nyckelord :hprGallring; gallringsmallar; gallringsstyrka; skördardata; skördare;

  Sammanfattning : För att kunna kvalitetssäkra och garantera en bra utförd gallring är maskinförarnas egenuppföljning av stor vikt. Idag utförs den manuella uppföljningen ute i fält, vilket är tidsödande och sänker produktiviteten i avverkningsarbetet. LÄS MER

 5. 5. Undersökning av SCA Skogs gallrade skogar med hjälp av laserskanning

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Hampus Ekskär; [2015]
  Nyckelord :gallringsuppföljning; gallring; inventeringsmetoder;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate the conditions of SCA Skog AB's thinned forests. A number of sites located in Västerbotten and Ångermanland were examined by using laser scanning to see the status of the forests after thinning. The study also investigates how well field surveys and laser scan figures are consistent. LÄS MER