Sökning: "gambling subtypes"

Hittade 1 uppsats innehållade orden gambling subtypes.

  1. 1. I vilken utsträckning kartläggs spelartyp enligt The Pathways Model inför spelberoendebehandling? En kvantitativ tvärsnittsstudie med behandlares erfarenheter av behandlingsplanering vid spelberoende

    Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

    Författare :Terese Farkas; [2021]
    Nyckelord :gambling subtypes; gambling disorder; gambling treatment; Medicine and Health Sciences; Social Sciences;

    Sammanfattning : The Pathways Model of problem gambling suggests three developmental pathways, subtypes, to a gambling disorder and the importance of individualized treatment with different treatment interventions for different subtypes. The study aimed to investigate to what extent the therapist made considerations related to the Pathways Model and take psychiatric comorbidity into account when planning the treatment. LÄS MER