Sökning: "gamla bron"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden gamla bron.

 1. 1. Gamla Lidingöbron : Vad har en kulturhistorisk värdering för värde?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Annika Elisabet Gunnarsdotter Lundvall; [2021]
  Nyckelord :Cultural historical valde; cultural heritage; the municipal decision-making process; Old Lidingo bridge; iron and steel stress bridge; preservation; conservation alternatives; Kulturarv; Kulturhistoriskt värdefulla byggnader; kulturvärden; bevara och förnya; kulturhistorisk värdebeskrivning; fackverksbroar; planmonopol; planmonopolet; beslutsprocesser; politiska beslut; broar; Gamla Lidingöbron; Danviksbron; Stockholms broar; kommunalpolitik; kommunal beslutsprocess; fackverksbro; bågbro; tjänstemanna ansvar; bevarandevärde; PBL; Plan och bygglagen; bevarande alternativ;

  Sammanfattning : I takt med att allt fler kulturhistoriskt värdefulla byggnader rivs i landets kommuner utarmas Sveriges kulturarv enligt Riksantikvarieämbetet. Vilken betydelse har då en kulturhistorisk värdebeskrivning i den kommunala beslutsprocessen? Lidingö stad valdes som fallstudie eftersom man där beslutat att riva öns landmärke, en fackverksbro av järn och nitad stål, Gamla Lidingöbron, invigd 1925. LÄS MER

 2. 2. Precision i modellering av bågbro i stål

  Master-uppsats, KTH/Bro- och stålbyggnad

  Författare :Johanna Sörensen; Emma Wenne; [2018]
  Nyckelord :Steel bridge; precision; fatigue; expected utility; Stålbro; precision; utmattning; Gamla Lidingöbron; FEM; BRIGADE;

  Sammanfattning : Infrastrukturen i Sverige åldras, uppskattningsvis finns det drygt 2000 broar i landet som är 70 år eller äldre. Det finns flera aspekter att titta på för att utvärdera äldre broars kondition och FE modellering är ett vanligt verktyg som används vid utvärdering. LÄS MER

 3. 3. Trollet under bron : Iscensatt autenticitet inom den svenska folktron

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Louise Persson; [2017]
  Nyckelord :folktro; folksägner; autenticitet; transmedia; kulturarv; KLUB;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur förmedlandet av den gamla svenska folktron kan påverkas av iscensatt autenticitet genom ett transmedialt sagoprojekt. I studien används projektet KLUB från Högskolan i Skövde som ett transmedialt sagoprojekt med folktron i fokus och deltagarna är museiarbetare och museipedagoger som alla har en förkunskap om folktro och folksägner. LÄS MER

 4. 4. Renovering av Gamla Årstabron med injekteringsbetong

  Master-uppsats, KTH/Bro- och stålbyggnad

  Författare :Jens Stolt; [2015]
  Nyckelord :concrete; pre-placed aggregate concrete; vault; shrinkage; renovation; cement-based grout; betong; injekteringsbetong; betongvalv; krympning; renovering; cementbruk;

  Sammanfattning : Gamla Årstabron i Stockholm uppvisade efter 80 år i drift omfattande skador på de bärande betongkonstruktionerna enligt en utredning som genomfördes 2006 av dåvarande Carl Bro AB på uppdrag av dåvarande Banverket Region Öst. Det konstaterades att omfattande reparationer och förstärkningar av brons betongvalv var nödvändiga för framtida rationell drift av bron. LÄS MER

 5. 5. ”Det räcker inte att laga bron över livsfloden, man måste även lära dem simma!” (Aaron Antonovsky) : - en kvalitativ studie av idrottslärare till elever med funktionshinder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Erica Suominen; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningarSyftet med studien var att undersöka hur idrottslärare inkluderar elever med funktionshinder i sin undervisning utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Jag har även lagt fokus på Aaron Antonovskys begrepp KASAM – känslan av sammanhang – för att kunna bredda min förståelse för en idrottslärares tankar kring sin undervisning. LÄS MER