Sökning: "gamla kommunikationssätt"

Hittade 1 uppsats innehållade orden gamla kommunikationssätt.

  1. 1. Lag om kvalificerade elektroniska signaturer : -verkningslös eller uppfyller den sitt syfte?

    Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

    Författare :Boris Kovacic; [2006]
    Nyckelord :uppsatser; eletroniska signaturer; eletronisk handel; uncitral; e-signatur direktivet; kvalificerade elektroniska signaturer; ;

    Sammanfattning : Sammanfattning Elektronisk handel har under senare år vuxit fram som ett av de potentiellt mest betydelsefulla användningsområdena för den moderna informations- och kommunikationstekniken. Genom lag (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer, implementerades EG-direktivet (1999/93), om ett gemenskapsverk för elektroniska signaturer. LÄS MER