Sökning: "gamla linköping"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden gamla linköping.

 1. 1. Analys av framtida materialflöde för Ögonkliniken US

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Wilma Hallén; Linnéa Henriksson; [2020]
  Nyckelord :Logistik: Vårdlogistik: Steriliseringslogistik: Materialstyrningsmetod: Kanban:;

  Sammanfattning : Inom sjukvården är det viktigt att material finns tillgängligt när operationer och ingrepp ska genomföras för att patienter ska få den vård de behöver. För att materialbrist inte ska uppstå krävs bra planering och hantering av material. LÄS MER

 2. 2. Nostalgi : En socialantropologisk studie om platser och föremål som aktiverar och bevarar personliga och kollektiva minnen

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Linda Halvarsson; [2019]
  Nyckelord :Gamla Linköping; Nostalgia; Memory; Reconstruction; Contemporary Archeology.; Gamla Linköping; Nostalgi; Minne; Rekonstruktion; Samtidsarkeologi.;

  Sammanfattning : Studien undersöker den fysiska platsen Gamla Linköping där staden Linköping rekonstruerar och bevarar sin kollektiva historia genom de byggnader och de personliga minnen och berättelser som idag tillsammans utgör ett levande museum. Hus och byggnader har flyttats från sina ursprungliga platser runt om i staden och vissa har fått en helt ny funktion i Gamla Linköping. LÄS MER

 3. 3. Linking growth and vitality in large Quercus robur to environmental factors and predicting their future in Linköping municipality

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Biologi

  Författare :Liselotte Neumann; [2018]
  Nyckelord :Quercus robur; oak; growth; vitality; mortality; overgrowth; veteran trees; lichen; Quercus robur; ek; tillväxt; vitalitet; mortalitet; igenväxning; gamla träd; lav;

  Sammanfattning : Veteran trees such as large Quercus robur L. function as biodiversity hotspots and provide a number of valuable ecological functions. This study aimed to increase knowledge about the mechanisms that influence the longevity of Q. robur by: (i) describing the status of veteran Q. LÄS MER

 4. 4. Kulturarv i industrimiljö och framtida aspekter : ett gestaltningsförslag för Gjuteriet i linköping

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Siri Lidman; [2018]
  Nyckelord :industriellt kulturarv; gestaltningsförslag; landskapsarkitektur;

  Sammanfattning : I denna uppsats redogör jag för varför det industriella kulturavet är en viktig del i bevarandeprocessen, men också varför det är en viktig del att tillgodose i stadsomvandlingsprocesser. Våra städer växer och förtätas, vilket leder till att exploateringen breder ut sig. Platser får nya strukturer som ersätter de gamla. LÄS MER

 5. 5. "Tillgänglighet är att alla ska känna sig inkluderade och ha samma möjligheter" : En studie om hur tillgängliga två av Linköpings kommuns anläggningar är utifrån ett intersektionellt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Aneta Kulanovic; [2017]
  Nyckelord :Intersektionalitet; tillgänglighet; offentliga rum; Linköpings kommun;

  Sammanfattning : Denna studie analyserar och lyfter fram tillgänglighet ur ett intersektionellt perspektiv, det vill säga ur ett perspektiv som tar hänsyn till kön, sexualitet, etnicitet, ålder, klass och funktionsvariationer samt hur de påverkar varandra. Här lyfts det fram hur två kommunala kultur- och fritidsanläggningar i Linköping arbetar med dessa frågor. LÄS MER