Sökning: "gamla svenska ord"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden gamla svenska ord.

 1. 1. Myndigheters möjligheter att ändra sina beslut – legalitetsprincipen som komplement till principen om gynnande besluts negativa rättskraft

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Hanna Nylund; [2019]
  Nyckelord :EU-rätt; förvaltningsrätt.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This essay is about the opportunities for authorities to change their decisions. The aim is to investigate the extent to which authorities can change their decisions, and to examine whether the principle of legality restricts the opportunities to change decisions to a greater extent than what is followed from the principle of legitimate expectations. LÄS MER

 2. 2. VET DU VEM EN SVENSK UTLANDSVETERAN ÄR? - ”En studie av unga svenskars bild av veteraner från internationella konflikter”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Samuel Jubell; [2018-09-14]
  Nyckelord :veteran; veteransoldat; utlandsveteran; unga; insats; internationell; Försvarsmakten; media; kommunikation; mkv; semiotik; ptsd; bilden; soldat; användarteorin; uses and gratifications; ;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med detta arbete är att ta reda på hur bilden av svenska veteraner ser uthos unga i Sverige och vad det är som bidragit till att det är så den ser ut.Teori: Semiotik, uses and gratificationsMetod: Intervjuer genomförda på ungdomar 18-19 år gamla via telefon och i person.Material: 12 genomförda intervjuer. LÄS MER

 3. 3. För unga för att vara gamla : En analys av betydelser och ideal i skönhetsannonser som riktar sig till äldre kvinnor.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Madeleine Viitasalo; [2018]
  Nyckelord :multimodal analys; textkommunikation; svenska; kommunikation; reklam; reklamannonser; skönhetsannonser;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att ta reda på hur reklamannonser som riktar sig till äldre kvinnor utformas för att förstå vilka betydelser och normer äldre kvinnor tillskrivs, med andra ord vilka budskap äldre kvinnor möts av i livsstilsmagasin. Syftet är också att ta reda på om dessa ideal stämmer överens med de budskap som, enligt tidigare forskning, framställs genom retoriken i tidningen M-magasin. LÄS MER

 4. 4. "Gamla orättvisor har onekligen satt sin prägel på vår tid." : En postkolonial studie av läromedel i samhällskunskap

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sandor Henriksson Andersson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta arbete syftar till att undersöka om det finns kolonialistiska uttryck i svenska läromedel i samhällskunskap för gymnasiet. Läromedel kan betraktas som en standardisering av kunskaper, något som legitimerar dem som intressanta studieobjekt. LÄS MER

 5. 5. Svenska studenters uppfattningar av tonerna i kinesiska tvåstaviga ord

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Centrum för tvåspråkighetsforskning

  Författare :Guohua Hu; [2015]
  Nyckelord :Chinese word prosody; Chinese tones; Chinese consonant categories; tone confusions; Chinese disyllabic words; Swedish consonant categories; Swedish word accents; kinesisk ordprosodi; kinesiska toner; kinesiska konsonantkategorier; ton- missuppfattningar; kinesiska tvåstaviga ord; svenska konsonantkategorier; svenska ordaccenter;

  Sammanfattning : Studenter med ett icke-tonspråk som modersmål brukar ha svårigheter att lära sig de kinesiskatonerna när de börjar sina studier. Å ena sidan brukar kursböckerna på denna nivån användabara enstaviga ord och det har ansetts vara god pedagogik att läraren visar tonkonturerna medsina händer. LÄS MER