Sökning: "gamla uppsatser"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden gamla uppsatser.

 1. 1. Förstärkning av plattgrundläggning vid påbyggnad

  M1-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik (MTM)

  Författare :Markus Koivisto; Thomas Barthélemy; [2021]
  Nyckelord :spread footing; superstructure; adhesion; strengthening; pelarfundament; påbyggnad; vidhäftning; förstärkningsåtgärder;

  Sammanfattning : Befolkningsökningen och urbaniseringsprocessen gör att fler bostäder och andra byggnader måste uppföras i städerna. Stadsförtätning är en planeringsstrategi där påbyggnad av befintliga byggnader är en lösning. LÄS MER

 2. 2. Quo Vadis, TMS? En kvantitativ enkätstudie om undervisningen i, och utvecklingen av, en ny kurs på gymnasiet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Jonas Forshamn; [2010-09-09]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Efter drygt två års arbete sjösattes det nya teknikprogrammet för gymnasieskolan i juli år 2000. Programmål, kursplaner och kursmål hade tagits fram och en av de nya kurser som introducerades i samband med programmets lansering, var TEU 1207 Teknik, människa, samhälle (TMS). LÄS MER

 3. 3. Är svensktalande ett bättre folk? Om finsktalande utrikeskorrespondenters syn på mötet med det svenska samhället

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik

  Författare :Teija Martinsson; [2010]
  Nyckelord :status; media; utrikeskorrespondenter; finsktalande; stereotypa föreställningar; bemötande; stigmatisering;

  Sammanfattning : Abstrakt: Det är i mötet mellan utrikeskorrespondenter och främmande samhällen som utrikesnyheter uppstår. Dessa nyheter har ett stort inflytande på hur vi ser på världen. Somingredienser i dessa möten kan det sätt på vilket utrikeskorrespondenter bemöts påverka den bild de förmedlar till sina respektive hemländer. LÄS MER

 4. 4. Konsekvenser av IFRS 3 – Redovisning av goodwill 4 år senare

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mohammed Abdulrahman; Amir Kusturica; Dara Maghdid; [2010]
  Nyckelord :IFRS 3; goodwill; IASB; redovisning och nedskrivning; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med vår uppsats är att undersöka konsekvenserna som IFRS 3 har medfört för företag, fyra år efter införandet, när det kommer till goodwill. Har det blivit lättare för företag att redovisa goodwill? Har redovisningen av goodwill blivit bättre fyra år efter införandet? Vi har använt oss av både en kvantitativ och kvalitativ forskningsstrategi. LÄS MER

 5. 5. Svenska expeditionära luftstridskrafter?

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Claes Svahnqvist; [2008]
  Nyckelord :Logistik; Flygvapnet; Sverige; Chefsprogrammet; Chefsprogrammet 2006-2008; Uppsatser;

  Sammanfattning : Kravet på tillgängliga, rörliga och interoperabla styrkor för uppgifter till oroshärdar runt om ivärlden har ökat. Sverige är medlem av EU och bidrar med styrkor till EU och NATO:sstyrkeregister. LÄS MER