Sökning: "gamla uppsatser"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden gamla uppsatser.

 1. 1. Quo Vadis, TMS? En kvantitativ enkätstudie om undervisningen i, och utvecklingen av, en ny kurs på gymnasiet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Jonas Forshamn; [2010-09-09]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Efter drygt två års arbete sjösattes det nya teknikprogrammet för gymnasieskolan i juli år 2000. Programmål, kursplaner och kursmål hade tagits fram och en av de nya kurser som introducerades i samband med programmets lansering, var TEU 1207 Teknik, människa, samhälle (TMS). LÄS MER

 2. 2. Är svensktalande ett bättre folk? Om finsktalande utrikeskorrespondenters syn på mötet med det svenska samhället

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik

  Författare :Teija Martinsson; [2010]
  Nyckelord :status; media; utrikeskorrespondenter; finsktalande; stereotypa föreställningar; bemötande; stigmatisering;

  Sammanfattning : Abstrakt: Det är i mötet mellan utrikeskorrespondenter och främmande samhällen som utrikesnyheter uppstår. Dessa nyheter har ett stort inflytande på hur vi ser på världen. Somingredienser i dessa möten kan det sätt på vilket utrikeskorrespondenter bemöts påverka den bild de förmedlar till sina respektive hemländer. LÄS MER

 3. 3. Konsekvenser av IFRS 3 – Redovisning av goodwill 4 år senare

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mohammed Abdulrahman; Amir Kusturica; Dara Maghdid; [2010]
  Nyckelord :IFRS 3; goodwill; IASB; redovisning och nedskrivning; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med vår uppsats är att undersöka konsekvenserna som IFRS 3 har medfört för företag, fyra år efter införandet, när det kommer till goodwill. Har det blivit lättare för företag att redovisa goodwill? Har redovisningen av goodwill blivit bättre fyra år efter införandet? Vi har använt oss av både en kvantitativ och kvalitativ forskningsstrategi. LÄS MER

 4. 4. Svenska expeditionära luftstridskrafter?

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Claes Svahnqvist; [2008]
  Nyckelord :Logistik; Flygvapnet; Sverige; Chefsprogrammet; Chefsprogrammet 2006-2008; Uppsatser;

  Sammanfattning : Kravet på tillgängliga, rörliga och interoperabla styrkor för uppgifter till oroshärdar runt om ivärlden har ökat. Sverige är medlem av EU och bidrar med styrkor till EU och NATO:sstyrkeregister. LÄS MER

 5. 5. Generationsväxlingen : De gamla ska man ära, de unga ska man lära?

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för ekonomi

  Författare :Sandra Ivarsson; [2008]
  Nyckelord :Shift of generations; people born during the nineteen forties; leadership; managers; empowerment; power; generationsväxling; 40-talister; empowerment; makt; ledarskap; ledare;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet är att undersöka hur ledare uppfattar dagens ledarskap samt hur de tror att det framtida ledarskapet kommer att påverkas och utvecklas i och med ett generationsskifte.Metod: Jag delar hermeneutikernas syn då jag anser att kunskapen bildas hos den som strävar efter att skapa den. LÄS MER