Sökning: "garantibrist"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet garantibrist.

  1. 1. Garantier i olika skeden av en företagsförvärvsprocess och köparens vetskap om garantibrister

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Aron Skogman; [2008]
    Nyckelord :Civilrätt; oklassificerad; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Denna framställning behandlar rättsläget beträffande frågor om prekontraktuella garantiers köprättsliga betydelse och köparens vetskap om garantibrister vid överlåtelser av aktiebolag. Med utgångspunkt i rättsläget diskuteras hur frågor om prekontraktuella garantier och köparens vetskap kan regleras i ett överlåtelseavtal. LÄS MER