Sökning: "garantläran"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade ordet garantläran.

 1. 1. Underlåtenhet att avslöja brott - En möjlighet att kringgå beviskravet för medverkan?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Olivia Hägerhult; [2017]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; underlåtenhet att avslöja brott; failure to reveal a crime; underlåtenhet; omission; medverkan; complicity; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I 23 kap. 6 § 1 st. BrB stadgas straffansvar för den som underlåter att i tid avslöja ett förestående eller pågående brott. Skyldigheten att avslöja brott gäller vissa utvalda allvarliga brott, som exempelvis mord, mordbrand och våldtäkt. LÄS MER

 2. 2. Hur skyddsvärt är ett barn? - Om barnets rätt till skydd i förhållande till den straffrättsliga garantläran

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Alva Ekelin; [2016]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka barnets rätt till skydd i förhållande till den straffrättsliga garantläran. Uppsatsen har arbetats fram med hjälp av en rättsdogmatisk metod och ramas in av ett rättskritiskt perspektiv såväl som ett barnperspektiv. Genom barnkonventionen har barnet ett omfattande skydd. LÄS MER

 3. 3. Skyldig att ingripa - Om personkretsen vid de oäkta underlåtenhetsbrotten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Carl Wohlin; [2016]
  Nyckelord :straffrätt; garant; garantansvar; garantställning; garantläran; rättspliktsteorin; NJA 2013 s. 588; Jareborg; underlåtenhet; oäkta underlåtenhetsbrott; personkrets; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att behandla problematiken med garantlärans syfte och avgränsande funktion. I svensk rätt saknas en allmän plikt att hjälpa nödställda. Det är dock möjligt att ålägga person handlingsplikt även i svensk rätt, nämligen genom användandet av garantläran. LÄS MER

 4. 4. Vem ska skydda ett barn? Om styvföräldrars garantansvar för sina styvbarn

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Erik Holm; [2015]
  Nyckelord :straffrätt; garantansvar; garantläran; underlåtenhetsbrott; rättspliktsteorin; handlingsplikt; nära levnadsgemenskap; frivilligt åtagande; NJA 2013 s. 588; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att, med en rättsdogmatisk metod, utreda huruvida en styvförälder kan inta ställning som skyddsgarant för sina styvbarn och därigenom hållas ansvarig för ett oäkta underlåtenhetsbrott. En förutsättning för att en person ska kunna hållas straffrättsligt ansvarig för att genom underlåtenhet orsaka en viss effekt är att hen befinner sig i garantställning. LÄS MER

 5. 5. Bistå nödställd? - En undersökning om en civilkuragelag bör införas i svensk rätt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Linn Torstensson; [2015]
  Nyckelord :Straffrätt; Garantläran; Civilkurage; Moralfilosofi; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I Sverige finns det ingen lagstadgad skyldighet att bistå nödställda personer. Undantag finns i vissa situationer när det framgår av lag eller allmänna principer. Att se på när en okänd människa drunknar utan att hjälpa till, trots att personens liv enkelt kan räddas är idag straffritt. LÄS MER