Sökning: "garantställning"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade ordet garantställning.

 1. 1. Uppfinningar och upprättelse - Om brottsoffer, straffansvar och självkörande fordon i ljuset av Utredningen om självkörande fordon på väg

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Edvin Dahlberg; [2019]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; självkörande fordon; straffansvar; brottsoffer; upprättelse; SOU 2018:16; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I framställningen analyseras de straffrättsliga övervägandena i slutbetänkandet av Utredningen om självkörande fordon på väg (SOU 2018:16) ur ett brottsofferperspektiv. Brottsofferperspektivet grundar sig i viktimologisk forskning som framhåller upprättelse som ett centralt behov hos skadade individer. LÄS MER

 2. 2. Medverkansansvarets räckvidd : I gränslandet mellan BrB 23:4 och BrB 23:6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Berg von Linde Elias; [2018]
  Nyckelord :Criminal law; participation in crime; straffrätt; kriminalrätt; medverkansläran; underlåtenhet; underlåtenhet att avslöja brott; underlåtenhet att förhindra brott; medverkan till brott; främjande av brott; främjare; organiserad brottslighet; garantställning; medhjälp; anstiftan; medgärningsman; uppsåt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Underlåtenhet - objektiva ansvarsförutsättningar i svensk skadeståndsrätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Henrik Möller; [2017]
  Nyckelord :avtalsrätt; civilrätt; private law; familjerätt; förmögenhetsrätt; skadeståndsrätt; tort law; damage law; straffrätt; criminal law; rättsvetenskap; ansvarsförutsättningar; liability criteria; omission; passivitet; underlåtenhet; handling; handlingsplikt; avtalsförhållande; farokälla; skaderisk; skyddsändamål; skyddat intresse; objektiva; culpa; Schultz; Andersson; Bengtsson; Karlgren; Hellner; Jareborg; kausalitet; normativ; garantställning; skyddsgarant; övervakningsgarant; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The general purpose of this research paper is to identify, systematise and problematise the objective criteria for liability in relation to omissions in Swedish tort law. In addition, the paper aims at constructing a theoretical framework around these criteria, with a further intention to analyse the legal-linguistic aspects of the issue. LÄS MER

 4. 4. Självkörande fordon - problematiken kring förare och straffansvar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Gustav Ahlgren; [2017]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar problemet kring självkörande fordon och ansvarsfrågan som än så länge inte har behandlats av lagstiftaren eller svensk domstol. Uppsatsens frågeställning är om någon annan än bilens AI kan anses vara förare och om den personen kommer vara straffrättsligt ansvarig vid en trafikolycka. LÄS MER

 5. 5. Hur skyddsvärt är ett barn? - Om barnets rätt till skydd i förhållande till den straffrättsliga garantläran

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Alva Ekelin; [2016]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka barnets rätt till skydd i förhållande till den straffrättsliga garantläran. Uppsatsen har arbetats fram med hjälp av en rättsdogmatisk metod och ramas in av ett rättskritiskt perspektiv såväl som ett barnperspektiv. Genom barnkonventionen har barnet ett omfattande skydd. LÄS MER